asystent

Zakład Fizjologii Klinicznej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

ASO-110-5/2023                                                                                          Warszawa, 22.05.2023 r.

 

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta w grupie badawczej – 1 etat

 

w Zakładzie Fizjologii Klinicznej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

 

Wymagania:

 

1.      wykształcenie wyższe w obszarze medycyny, biotechnologii, biologii lub nauk pokrewnych

2.      bardzo dobra znajomość języka angielskiego

3.      ciekawość, motywacja, entuzjazm i odpowiedzialność

4.      znajomość i doświadczenie praktyczne w stosowaniu technik biologii molekularnej (metody oznaczeń biochemicznych: ELISA, Western Blot; izolacja białek, DNA, RNA; PCR wPCR) będą dodatkowymi atutami

5.      współautorstwo w publikacjach naukowych, doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (zabiegi chirurgiczne), szkolenie PolLasa lub równoważne, doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie fizjologii będą dodatkowymi atutami

 

Opis zadań:

 

• prowadzenie i udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Fizjologii Klinicznej (dotyczących kardiologii eksperymentalnej)

• przygotowywanie cyklicznych sprawozdań z uzyskanych wyników

• udział w przygotowaniu publikacji

• opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową

• współpraca z zespołem realizującym projekt badawczy

• wykonywanie analiz laboratoryjnych

 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.      Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.      Życiorys i kwestionariusz osobowy.

3.      Kopie dyplomów.

4.      Informację o dorobku naukowym, wraz z wykazem publikacji.

5.      Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, w przypadku wygrania konkursu.

6.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

7.      Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w  CMKP”.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103  01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS”

do dnia 21.06.2023 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2023 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close