asystent

Instytut Nauk Prawnych
Polska Akademia Nauk
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

DYSCYPLINA NAUKOWA: międzynarodowe prawo publiczne, prawa człowieka, prawa pamięci

DATA OGŁOSZENIA: 13.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.10.2021 r.

LINK DO STRONY: http://inp.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki prawne, międzynarodowe prawo publiczne, prawa człowieka

DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 04.10.2021 r.

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: 01.11.2021 r.

 

 

Opis (tematyka, oczekiwania):

1)     asystent/ka, specjalista/ka w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka

 

Kandydaci/kandydatki muszą być zainteresowani/ne prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego poniżej, w celu zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

Asystenci/tki zatrudnieni/zatrudnione będą w ramach projektu badawczego pt. ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’, finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung (więcej informacji na temat projektu grantowego: http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=9B053). Pracami badawczymi kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

 

 

Wymagania:

1)     tytuł zawodowy magistra prawa, europeistyki lub stosunków międzynarodowych – studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym,

2)     zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie praw człowieka,

3)     znajomość systemów ochrony praw człowieka,

4)     umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,

5)     zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,

6)     znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i biegła języka polskiego.

 

Mile widziane:

1)     doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,

2)     doświadczenie w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich,

3)     doświadczenie w różnych formach aktywności naukowej w środowisku międzynarodowym,

4)     znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich,

5)     podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter).

 

Kandydaci/tki proszeni/one są o dostarczenie następujących dokumentów:

1)     podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,

2)     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa, stosunków międzynarodowych lub europeistyki),

3)     CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 2 strony),

4)     życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej (maksymalnie 2 strony),

5)     praca magisterska w wersji elektronicznej,

6)     wykaz publikacji wraz z kopiami,

7)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka „Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),

9)     oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat/ka wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,

10)  oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata/tki będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”). Termin składania dokumentów upływa z dniem 04.10.2021 r.

Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r.

O wyniku konkursu każdy/każda z kandydatów/ek zostanie poinformowany/a drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2

Forma zatrudnienia: 1 i 2 stanowisko pracy: umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@inp.pan.pl