Asystent

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne) lub w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna). Od kandydata oczekuje się (kryteria opcjonalne):

· znajomości obsługi sprzętu laboratoryjnego i chęci do prowadzenia eksperymentów,

· umiejętności analizowania danych pomiarowych i ich interpretacji,

· umiejętności programowania komputerowego, mile widziana znajomość języka programowania Python,

· znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

Proponowany zakres prac kandydata:

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych i eksperymentach, w ramach których wykonywane będą między innymi prace związane ze spektrometrią promieniowania gamma materiałów napromieniowanych w strumieniu neutronów na urządzeniach fuzyjnych (tokamak JET). Kandydat będzie również zaangażowany w wykonywanie obliczeń i symulacji numerycznych z zakresu neutroniki. W ramach wyżej wymienionych prac kandydat będzie odpowiedzialny za analizę wyników (również za pomocą własnych skryptów) oraz tworzenie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na ich podstawie.

IFPiLM oferuje:

· zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,

· pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (w tym doktorantów),

· podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,

· udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,

· prywatną opiekę medyczną.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien spełniać następujące kryteria:

· Korzystać z pełni praw publicznych.

· Posiadać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister.

· Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.

· Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

· Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.

· List motywacyjny.

· Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.

· Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

· Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej. 

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

·  opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,

· poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich,

· inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 28 września 2021 r. do godziny 14:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „KONKURS asystent w ZFJiSP – LDNiPG” lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ifpilm.pl wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS asystent w ZFJiSP – LDNiPG”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@ifpilm.pl