ASYSTENT

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENTA w Katedrze Nauk Społecznych 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  8 listopada 2021 r.

ZADANIA:

Wykonywanie prac na rzecz na rzecz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności,
w tym w szczególności:

 • prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przy pełnym pensum asystenta równym 360 h z obszaru nauk o bezpieczeństwie (m.in. prowadzenie zajęć z przedmiotów: Powszechny System Ochrony Ludności, Ewakuacja ludności i mienia, Ratownictwo, Organizacje pozarządowe w ochronie ludności, Podstawy prawne i cele działania obrony cywilnej);
 • współorganizowanie konferencji, seminariów;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków projektowych;
 • realizacja projektów badawczo-dydaktycznych;
 • prowadzenie działalności publikacyjnej.

 

    OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • tytuł magistra z obszaru nauk społecznych o specjalności nauki o bezpieczeństwie (preferowane ukończone studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne) lub magistra inżyniera z obszaru nauk technicznych o specjalności inżynieria bezpieczeństwa;
 • mile widziane: doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych, doświadczenie
  w organizacji przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych (np. konferencji, seminariów, kursów itp.), ukończone szkolenia związane tematycznie z bezpieczeństwem wewnętrznym, potwierdzona dodatkowa aktywność akademicka (samorząd studencki, koła naukowe, wolontariat), aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • dyspozycyjność, zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa;
 • chęć rozwoju naukowego.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej w SGSP jako podstawowym miejscu pracy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą
  się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22.1 § 1 Kodeksu pracy).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 20 listopada 2021 r.
 • Planowany termin zatrudnienia:  listopad 2021 r.
 • Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 08.11.2021 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:00 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:  Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54,01-629 Warszawa.
  Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: „asystent WIBiOL ”.
 • Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/16808,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-asystenta-w-Katedrze-Nauk-Spoleczn.html

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę: bip.sgsp.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sgsp.edu.pl