asystent

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych (preferowany kierunek Inżynieria Lądowa) lub tytuł zawodowy magistra
znajomość języka polskiego i angielskiego
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  
dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
znajomość pakietu Ms Office
znajomość programów do kosztorysowania i harmonogramowania robót inżynierskich będzie dodatkowym atutem

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl