asystent

Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko K/M asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Strategii Międzynarodowych Instytutu Zarządzania SGH

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

– podanie o zatrudnienie zaadresowane do JM Rektora SGH prof. uczelni dr hab. Piotra Wachowiaka z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

– CV (uwzględniające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej),

– odpis dyplomu magisterskiego,

–  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe),

–  oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (dostępne na stronie https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe),

–  wykaz publikacji, o ile kandydat/kandydatka je posiada.

Kandydat/ Kandydatka na powyższe stanowisko powinien/ powinna posiadać:

– tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów „zarządzanie”, „ekonomia” lub pokrewnym,

– predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej (zainteresowania w zakresie nowoczesnej przedsiębiorczości, zarządzania start-upami i zarządzania projektami),

– gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

– umiejętność pracy w zespole,

– chęć rozwoju naukowego,

– znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego,

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 26 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00.

Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów (budynek  „M” SGH, ul. Madalińskiego 6/8, III piętro, pok. 340 lub 328 – z zastrzeżeniem, iż Biuro Kolegium nie jest czynne w soboty i w niedziele).

W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat/kandydatka zostanie poinformowany/-a indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata/kandydatki, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm).

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na akrzym@sgh.waw.pl