ASYSTENT/ADIUNKT

Katedra Zarządzania
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENT/ADIUNKTA
do Katedry Zarządzania

 

Nr ref.: 28/NAUKA/KZ_III/21

Zadania realizowane na stanowiskach:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, na poziomie licencjackim i magisterskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • tytuł zawodowy magistra,
 • tytuł zawodowy w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych
  lub dziedzinie pokrewnej,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • mile widziane publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • plany związane ze składaniem grantów badawczych,
 • mile widziane zrealizowane lub zakończone granty badawcze,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w wersji online.

Na stanowisko Adiunkta:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych
  lub dziedzinie pokrewnej,
 • publikacje w wysoko punktowanych krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 •  sprecyzowane plany publikacyjne,
 • historia publikacyjna: publikacje w jęz. angielskim, redakcja lub autorstwo monografii naukowych,
 • jasno sprecyzowane plany związane ze składaniem grantów badawczych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym doświadczenie w pracy ze studentami w wersji online,
 • uczestnictwo w towarzystwach naukowych, uczęszczanie na konferencje naukowe.

oraz wobec obu stanowisk:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku akademickim,
 • mile widziane doświadczenie pozaakademickie, które ma związek z pracą naukowo-dydaktyczną,
 • mile widziane staże na uczelniach zagranicznych / stypendia zagraniczne / prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie
  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C2,
 • udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie B2, określonym zgodnie
  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1,
 • znajomość obsługi pakietu Office365 i Microsoft Teams,
 • mile widziana znajomość narzędzi pracy zdalnej (np. MIRO, Socrative, Mural itp.),
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prezentacji zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych,
 • atutem będzie umiejętność pracy w zespołach międzykulturowych,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, kultura osobista,
 • motywacja i dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
  możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.01.2022 r.
 • przewidywane zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Pan dr Miłosza Miszczyńskiego, na adres mailowy: mmiszczynski@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji
  z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów
  na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne),
 • opisu planów badawczych
  na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego
  i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

 

za pomocą formularza dostępnego na stronie:  https://form.jotform.com/213123290374347

do 13.12. 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.  

Kozminski University is looking for candiates to fill the positions of

RESEARCH ASSISTANT
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Management

Nr ref.: 28/NAUKA/KZ_III/21

 

These positions include the following duties:

 • conducting research in the field, coordinated with the department head,
 • engaging in full-time involvement in the department,
 • teaching in Polish and English at the undergraduate and graduate levels,
 • engaging with student organizations and university projects, and
 • performing administrative tasks coordinated with the Head of the Department.

Candidate requirements:

For the Research Assistant position:

 • master’s degree,
 • a graduate degree in the field of management, economics, or related social sciences field,
 • precise publication plans,
 • plans related to submitting research grants,
 •  publications in national and international scientific journals (recommended),
 • research grant experience (recommended), and
 • experience in teaching, including online environments (recommended).

For the Assistant Professor position:

 • doctoral degree in management, economics, or related social science field,
 • publications in peer-reviewed national and international scientific journals,
 • precise publication plans,
 • publication record, with publications in English, including articles, editing, or authorship of scientific monographs,
 • clearly defined plans for submitting research grants,
 • teaching experience, including working with online students, and
 • participation in academic societies and academic conferences.

Preferred qualifications for both Research Assistant and Assistant Professor positions:

 • experience working in the academic environment,
 • non-academic experience related to research and teaching,
 • internships at foreign universities/foreign scholarships/lectures at foreign universities,
 • proven knowledge of the English language at the C1 level, determined in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages,
 • documented knowledge of English at C2 level will be advantageous,
 • documented knowledge of the Polish language at the B2 level, determined in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages,
 • documented knowledge of the Polish language at the C1 level will be advantageous,
 • knowledge of the use of Office365 and Microsoft Teams,
 • knowledge of remote work tools (e.g. MIRO, Socrative, Mural),
 • communicativeness and ability to work in a team,
 • ability to present research and teaching interests,
 • ability to work in intercultural teams,
 • analytical and synthesis skills
 • respect for diversity and personal culture,
 • motivation and availability, and
 • willingness to indicate KU as the first place of work.

We offer:

 • a contract of employment,
 •  full-time employment,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary/pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits, and
 • starting date planned from 01/01/2022.

 

Any questions regarding the recruitment announcement can be directed to dr Miłosz Miszczyński to the e-mail address: mmiszczynski@kozminski.edu.pl

Interested persons meeting the above requirements, please send a

 • CV,
 • cover letter,
 •  copy of diploma (scan),
 • list of publication plans in the area of ​​research interests,
 • list of publications in the area of ​​research interests (optional in the case of candidates for the positions of Assistant Professor and Research Assistant),
 • description of research plans for the next three years,
 • and certificate of language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education.

Please use the form available on the website:  https://form.jotform.com/213123290374347  

until 13.12. 2021 r.

We kindly inform you that, by submitting the recruitment application, you consent to the processing of your personal data in the recruitment application by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, in order to carry out the recruitment process, conducted by Kozminski University, for the position indicated in the announcement for the duration of the recruitment.

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a third party.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl