Asystent/Adiunkt

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA do Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych

Nr ref.: 9/NAUKA/ZEAE/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w obszarze naukowym ustalonym z przełożonym, – prowadzenie prac badawczych w obrębie swoje zainteresowania.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu metod ilościowych, data science, empirycznych finansów lub ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia),
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne.

Na stanowisko Adiunkta:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych albo finansów,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
 • mile widziane publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie dydaktyczne.

oraz wobec obu stanowisk:

 • mile widziane doświadczenie prowadzenia zajęć z metod ilościowych, ekonometrii, big data, czy też machine learningu,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • dobra znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych,
 • umiejętność programowania w R i/lub Python,
 • umiejętność pracy dużymi bazami danych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana znajomość infrastruktury oraz narzędzi chmurowych.
 • atutem będzie znajomość machine learning, text-mining oraz web-mining,
 • orientacja na pracę naukową i publikacje, chęć składania grantów,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy,
 • dyspozycyjność (zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych realizowane są także w weekendy),
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych.
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022 r.,
 • przewidywane zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pani dr hab. prof. ALK, Anety Hryckiewicz-Gontarczyk, na adres mailowy: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne),
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fa6c05fa33324729b2c4fb0d780d83ac do dnia 28.06.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of
RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PROFESSOR
in Division of Economic Empirical Analysis

Nr ref.: 9/NAUKA/ZEAE/22

These position include the following duties:
• conducting classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position in the academic year, including conducting classes in English,
• conducting research works in the scientific area agreed with the supervisor, – conducting research works within the scope of your interest.

Requirements for the candidate:
For Research Assistant position:

 • master’s degree in quantitative methods, data science, empirical finance or economics (students of the final year of master’s studies may also apply if they obtain a master’s degree before taking up employment),
 • teaching experience will be advantageous.

For Assistant Professor position:

 • doctoral degree in the field of economics or finance,
 • documented scientific achievements indicating that research is conducted at the international level,
 • publications in international scientific journals will be advantageous,
 • teaching experience.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • welcome experience in conducting classes in quantitative methods, econometrics, big data or machine learning,
 • clear and specified publication plans,
 • good knowledge of statistical and econometric methods,
 • ability to program in R and / or Python,
 • ability to work with large databases,
 • documented knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages,
 • documented knowledge of English at the C2 level, determined in accordance with the European System for the Description of Languages, is welcome,
 • knowledge of cloud infrastructure and tools is welcome,
 • knowledge of machine learning, text-mining and web-mining will be an advantage,
 • orientation on research and publications, willingness to submit grants,
 • readiness to indicate KU as the first place of work,
 • availability (full-time studies are conducted from Monday to Friday, and part-time studies are also conducted on weekends),
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2022,
 • expected employment of two employees in the position of an Research Assistant or Assistant Professor.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to dr hab. prof. ALK, Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk to the e-mail address: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • list of publication plans in the area of research interests, list of publications in the area of research interests (in the case of candidates for the position of Assistant Professor, optional, and optional for the position of Assistant),
 • description of research plans for the next three years,
 • certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education

using the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=035b9c386d00459a8128f8999a77f2ed until 28/06/2022

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl