Asystent/Adiunkt

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, MINDS
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, MINDS

Nr ref.: 19/NAUKA/MINDS/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymiarem godzin przypisanym do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie praca badawczych w wymiarze ustalonym z Kierownikiem Katedry,
 • wykonywanie zadań administracyjnych w wymiarze ustalonym przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • tytuł magistra,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • mile widziane publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • mile widziane sprecyzowane plany publikacyjne, publikacje w recenzji w czasopismach z IF,
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne,
 • mile widziana praca w projektach badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych / prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • sprecyzowane plany publikacyjne w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych z IF,
 • mile widziane publikacje w języku angielskim z IF, konkretny pipeline publikacji w recenzji w czasopismach z IF,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • praca w projektach badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych / prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

oraz wymagania wspólne wobec stanowiska Asystenta i Adiunkta:

 • wykształcenie/tytuł naukowy z zakresu zarządzania, socjologii, ekonometrii, informatyki, psychologii, data science lub innych nauk społecznych,
 • mile widziana działalność organizacyjna w projektach badawczych,
 • mile widziana praca w startupie, doświadczenie z pracy w trybie Scrum lub innej metodyce Agile,
 • mile widziane staże na uczelniach zagranicznych, stypendia zagraniczne, prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • mile widziana realizacja badań z zakresu data science lub SNA,
 • wysoka motywacja do pracy naukowej,
 • mile widziana orientacja na światowy styl uprawiania nauki,
 • zaawansowana znajomość Pythona,
 • mile widziana zawansowana lub średniozaawansowana znajomość R, SNA, MaxQData,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziane znajomość języka angielskiego na poziomie C2 określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana znajomość języka polskiego na poziomie B2,
 • samodzielność myślenia, kreatywność , analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, praca w zespole, otwartość na współprace,
 • odporność na stres, komunikatywność, kultura osobista,
 • mile widziana umiejętność samodzielnego podążania do optymalnej realizacji celu nadrzędnego projektu,
 • mile widziana umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie,
 • dyspozycyjność (zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych realizowane są także w weekendy),
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w dodatkowych projektach dydaktycznych,
 • dużo wsparcia na początku i pracę w przyjaznym zespole,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.02.2023 r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Dopuszczalna jest zmiana terminu zatrudnienia w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na formalności niezbędne do zatrudnienia osoby na terytorium RP na stanowisku nauczyciela akademickiego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pana Profesora Dariusza Jemielniaka na adres mailowy: darekj@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne),
 • wykazu doświadczenia dydaktycznego (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne),
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d3b78836e15a4efb82d019f521c05588 do dnia 15.09.2022 r.

Uwaga: informujemy, że wydłużamy termin zbierania aplikacji do dnia 12.10.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
in Department of Management in Networked and Digital Societies,
MINDS (Management in Networked and Digital Societies)

Nr ref.: 19/NAUKA/MINDS/22

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of hours assigned to a given position, including conducting classes in English,
 • conducting research work in the dimension agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks in the dimensions determined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:

For Research Assistant position:

 • master’s degree,
 • clear and specified publication plans,
 • publications in international scientific journals will be advantageous,
 • detailed publication plans, publications in reviews in IF journals will be advantageous,
 • teaching experience will be advantageous,
 • work in research projects, grants financed from domestic and foreign sources / conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds, will be advantageous.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree,
 • precise publication plans in national and international scientific journals from IF,
 • publications in English from IF, a specific pipeline of publications in reviews in IF journals will be advantageous,
 • teaching experience,
 • work in research projects, grants financed from domestic and foreign sources / conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • degree title in the field of management, sociology, econometrics, computer science, psychology, data science or other social sciences,
 • organizational activity in research projects will be advantageous,
 • work in a startup, experience in working in Scrum mode or other Agile methodology will be advantageous,
 • internships at foreign universities, foreign scholarships, and lectures at foreign universities will be advantageous,
 • data science or SNA research will be advantageous,
 • high motivation for scientific work,
 • orientation to the world style of practicing science will be advantageous,
 • advanced knowledge of Python,
 • advanced or intermediate knowledge of R, SNA, MaxQData will be advantageous,
 • knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages,
 • knowledge of English at the C2 level as defined in the European System for the Description of Language Education will be advantageous,
 • knowledge of the Polish language at B2 level will be advantageous,
 • independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions,
 • respect for differences, teamwork, openness to cooperation,
 • resistance to stress, communication skills, personal culture,
 • the ability to independently follow the optimal implementation of the main goal of the project will be advantageous,
 • the ability to implement several projects at the same time will be advantageous,
 • availability (full-time studies are conducted from Monday to Friday, and part-time studies are also conducted on weekends),
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up,
 • readiness to indicate KU as the first place of work.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • possibility of professional development, participation in additional teaching projects,
 • a lot of support at the beginning and work in a friendly team,
 • starting work in the offered position is planned from 01/02/2023,
 • expected employment of one employee in the position of an Research Assistant or Assistant Professor.

We allow the possibility of changing the date of employment in justified cases, in particular due to the formalities necessary to employ a person on the territory of the Republic of Poland as an academic teacher in accordance with the current provisions of law.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to Professor Dariusz Jemielniak to the e-mail address: darekj@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • a list of publication plans in the area of research interests,
 • a list of publications in the area of research interests (in the case of candidates for the position of Assistant Professor, optional, and optional for the position of Assistant),
 • a list of teaching experience (in the case of candidates for the position of Assistant Professor required, and for the position of Assistant optional),
 • description of research plans for the next three years,
 • certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education

using the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9cef4b2aa54e424bb963ef1f7910f8d6 until 15/09/2022

Attention: we would like to inform you that we are extending the deadline for collecting applications until 12/10/2022.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.