Asystent badaczo-dydaktyczny

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Asystent badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse

Instytucja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Ekonomii i Finansów

 

Informacja o konkursie:

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

KATEDRA: FINANSÓW

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy
LICZBA ETATÓW: 1
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

 

 

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:
I. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.pl/ w kategorii „Oferty pracy”
II. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

 

SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość małych firm, rachunkowość podatkowa, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, rewizja finansowa.

 

OPIS:
Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

a) posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,

b) wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do

ich rozwijania,

c) posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,

d) spełniania dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w szczegółowych warunkach konkursu, jako dodatkowe wymagania (poniżej).

 

Dodatkowe wymagania:

a) opublikowanie minimum czterech publikacji naukowych, w tym co najmniej jednej w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2,

b) dorobek publikacyjny z zakresu: rachunkowości finansowej, rachunkowości małych firm, rachunkowości podatkowej, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,  rewizji finansowej,

c) zrealizowany co najmniej dwutygodniowy staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej,
d) aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
e) aktywność w działalności organizacyjnej.

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/finanse/ekonomia i finanse.

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):
• podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
• niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW

• oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
• opinię z ostatniego miejsca pracy,
• świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

DATA OGŁOSZENIA: 19/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/09/2021

Miejsce składania dokumentów:

elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl (preferowana forma)

lub

osobiście / listownie: Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

 

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Chojnowska

kfin@sggw.edu.pl lub aleksandra_chojnowska@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 kwartał 2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ieif@sggw.edu.pl