asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie Geodezji  i Kartografii Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

  • znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
  • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
  • znajomość zagadnień związanych z geodezją wyższą, geodezją satelitarną, geodezyjnym rachunkiem wyrównawczym, informatyką;
  • znajomość języków Matlab i Python. UML.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302A, tel. 22 234 14 49.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.