asystent badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk Leśnych
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładzie Urządzania Lasu

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

w WARSZAWIE

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: urządzanie lasu

DATA OGŁOSZENIA: 18.07-17.08.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08-01.09.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 02.09.2022

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, pok. 10, tel. (22) 593 80 10

SŁOWA KLUCZOWE: urządzanie lasu, metody sztucznej inteligencji, zdalne metody oceny stanu lasów

 

LINK DO STRONY:

Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Forest Sciences

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładzie Urządzania Lasu, pok. 1/77 tel.  (22) 59 38202, e:mail michal_orzechowski@sggw.edu.pl (Kierownik Zakładu Urządzania Lasu)

 

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.      Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera z dyscypliny nauki leśne.

2.      Wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania oraz:

·         posiadać znajomość programów komputerowych związanych z urządzeniem lasu (Taksator, ArcGIS, QGIS, itp.) oraz z modelowaniem statystycznym (np. środowisko R, Statistica),

·         posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych,

·         posiadać wiedzę z zakresu urządzania lasu, metod sztucznej inteligencji oraz zdalnych metod oceny stanu lasów,

·         posiadać doskonałą znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu urządzania lasu,

·         posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz doniesień referatów na konferencjach naukowych,

·         umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

·         znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi:

prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z urządzaniem lasu  na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

 

To oferujemy:

·         Możliwość rozwoju i  zdobycia doświadczenia w  jednej z  największych uczelni w  kraju

·         Dodatkowe wynagrodzenie w  postaci 13-tej pensji i  jubileuszy

·         Zniżki na obiekty sportowe SGGW i  dofinansowanie do pakietu sportowego

·         Zniżki na pobyt w  ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW

·         Dodatkową opiekę lekarską w  placówce medycznej SGGW

·         Paczki na święta dla dzieci

·         Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i  zimowego wypoczynku dla pracownika i  dzieci

·         Pracę w  dogodnej lokalizacji w  pobliżu metra Ursynów

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
Kwestionariusz osobowy,
Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.
 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

 

Miejsce składania dokumentów:

·         papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych, bud. 34, pok. 10, 02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5938 010 w godz. 9.00-15.00

·         lub elektronicznie: inl@sggw.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.09.2022

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inl@sggw.edu.pl