Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienie człowieka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 17.05.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06-29.06.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.06.2021r

LINK DO STRONY:

I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: technologia informacyjna, analizy statystyczne, technologia żywności

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·       tytuł magistra na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności;

·       dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki;

·       otwarty przewód doktorski – praca doktorska w końcowej fazie realizacji;

·       udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 4 publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2018-2021;

·       minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej, z wykorzystaniem analiz statystycznych

·       doświadczenie w prowadzeniu badań konsumenckich;

·       umiejętność pracy w zespole;

·       umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, XLSTAT lub innych);

·       co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;

·       umiejętnością prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim.

 

Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 15.06-29.06.2021r w Sekretariacie Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

·         życiorys

·         list motywacyjny

·         listy rekomendacyjne

·         kopie dyplomów, certyfikatów

·         referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych prac

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

KONTAKT: tel. 22 5937136, 22 5937144, mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl