asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Historycznych UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kandydat powinien:

–                     posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia terenowych badań archeologicznych oraz nowoczesnych metod dokumentowania zabytków;

–                     prowadzić badania w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza i niedestrukcyjnych metod w archeologii.

 

DESCRIPTION

The candidat complies with the following criteria:

–                     to have practical experience in field research in archaeology and new methods of documenting archaeological findings;

–                     research in the following areas: mediaeval archaeology and non-destructive methods in archaeology.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.

1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:

–                     stopień magistra archeologii nie dłużej niż 6 lat;

–                     posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim;

–                     posiadać doświadczenie w zakresie samodzielnych lub zespołowych badań naukowych;

–                     posiadać stopień zawodowy magistra nie dłużej niż 6 lat;

–                     posiadać przygotowaną pracę doktorską, zaawansowaną w stopniu pozwalającym na jej złożenie w bieżącym roku

–           posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia terenowych badań archeologicznych oraz nowoczesnych metod dokumentowania zabytków;

–                     posiadać znajomosć programów: QuantumGIS, Agisoft Photoscan, AutoCAD, WiseImage, Stratify, Adobe

–                     biegłą znajomość j. angielskiego.

 

COMPETITION TERMS: 

The competition may be entered by a person who meets the conditions specified pursuant to Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, with ammendments) and in the Statute of the UKSW, and has:

 

–                     have a professional degree of master of not more than 6 years;

–                     possess an experience in university teaching,

–                     possess experience in independent and team-based academic research;

–                     have prepared Ph.D. dissertation which is advanced to the extent that it can be submitted this year;

–                     useful knowledge programs: QuantumGIS, Agisoft Photoscan, AutoCAD, WiseImage, Stratify, Adobe;

–                     Conduct research in the following areas: mediaeval archaeology and non-destructive methods in archaeology;

–                     fluent English.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnhs@uksw.edu.pl