asystent badawczo – dydaktyczny

Instytut Rolnictwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

KONKURS JEDNOETAPOWY

DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2021 r. – 14.08.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: produkcja roślinna, uprawa roślin, rośliny energetyczne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania:

• stopnień doktora w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo),

• zainteresowania naukowe w zakresie produkcji roślinnej,

• doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu produkcji roślinnej,

• znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie przygotowywanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych,

• umiejętność pracy w zespole,

• samodzielność i dyscyplina pracy,

• wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,

• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;

– życiorys zawodowy;

– poświadczony odpis dyplomu;

– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: monika_golonka@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Rolnictwa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, 02-776 Warszawa,

pok. 1/8a, nr tel.: 022 59 326 45.

lub

– elektronicznie: ir@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.08.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 32 702

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorcze