asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie Geodezji  i Kartografii. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
biegła znajomość języka polskiego;
znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych;
znajomość zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną, geodezyjną obsługą inwestycji, zaawansowanymi metodami analizy i opracowania wyników pomiarów geodezyjnych;
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji prac badawczych potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR;
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, kreatywności i umiejętność współpracy w zespole;
chęć do realizacji pracy badawczej i dydaktycznej.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  do dnia 6.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.