Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz właściwej rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

biegła umiejętność programowania aplikacji mobilnych w minimum 2 w językach;
minimum 5 lat doświadczenia w pracy komercyjnej jako programista aplikacji mobilnych;
minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w zakresie programowania aplikacji mobilnych;
dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie na poziomie
co najmniej B2;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Kartografii;
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, kreatywność i umiejętność współpracy
 w zespole;
chęć do realizacji pracy badawczej i dydaktycznej.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302a, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii33

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iwona.kepa@pw.edu.pl