Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawaczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia, dietetyka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 30.04.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05-13.06.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14.06.2021r

LINK DO STRONY:

I. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.07.2021

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa) 

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, poradnictwo dietetyczne, żywienie człowieka

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·       tytuł magistra na kierunku dietetyka

·       udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 2. publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR,

·       doświadczenie w pracy z zakresu poradnictwa dietetycznego, szczególnie nieprawidłowych reakcji pokarmowych i chorób metabolicznych,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku dietetyka,

·       dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

      Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów naukowo-edukacyjnych z zakresu dietetyki klinicznej i wpływu produktów spożywczych na stan zdrowia różnych grup populacyjnych. Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w  planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 31.05-13.06.2021r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW lub przesłanie e-mailem na adres: ewa_lange@sggw.edu.pl następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

·         życiorys

·         list motywacyjny

·         listy rekomendacyjne

·         kopie dyplomów, certyfikatów

·         referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych prac

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937025, e-mail: ewa_lange@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa_lange@sggw.edu.pl