Asystent badawczo-dydaktyczny – Katedra Żywienia Człowieka

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa, Katedra Żywienia Człowieka, Zakład Podstaw Żywienia
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia
DATA OGŁOSZENIA: 04.08.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2021- 16.09.2021
LINKI DO STRONY:

I. Uczelni: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie człowieka, żywienie osób starszych, epidemiologia żywieniowa, metodologia badań żywieniowych, analiza żywności

Dodatkowe informacje:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Kandydat powinien posiadać dyplom magistra nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka oraz być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących żywienia osób starszych, epidemiologii żywieniowej,  metodologii badań żywieniowych,  analizy żywności.

Kandydat powinien posiadać:

·           udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 4 publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2019-2021 o wskaźniku Impact Factor co najmniej 15,0;

·           udokumentowane doświadczenie międzynarodowe i współpracę z ośrodkami zagranicznymi;

·           minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu różnych aspektów żywienia człowieka; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z żywienia osób starszych, epidemiologii żywienia, metodologii badań żywieniowych i analizy żywności;

·           odbycie szkoleń/kursów z zakresu żywienia człowieka, w tym żywienia osób starszych oraz zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach epidemiologicznych;

·           doświadczenie w zastosowaniu zaawansowanych metod w badaniach epidemiologicznych (w tym metod statystycznych);

·           odbycie szkoleń/kursów z zakresu przygotowywania publikacji naukowych;

·           udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach międzynarodowych;

·           dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·           umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATA) oraz program do oceny wartości odżywczej jadłospisów (DIETA 6,0).

 

Dodatkowym atutem Kandydata/tki będzie udokumentowane autorstwo/współautorstwo w publikacji dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy

·         życiorys,

·         list motywacyjny,

·         listy rekomendacyjne,

·         odpis (kopia potwierdzona) dyplomu ukończenia studiów,  kopie certyfikatów,

·         referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych prac

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 

Miejsce składania dokumentów:

·          papierowo, z dopiskiem „asystent KŻCz”: Instytut Nauk o Żywieniu Czlowieka, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa pokój 2109,  nr tel. 22 59 37 113.

lub

·         elektronicznie, w tytule „asystent KŻCz”: kzc@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 wrzesień 2021 r.

 

Dodatkowe informacje: dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW,  pok. 2103,  bl. 32, , tel. (+48-22) 59-37–121. E-mail: malgorzata_drywien@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kzc@sggw.edu.pl