asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta/ asystentki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim Instytutu Kapitału Ludzkiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1668 ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne kandydatów:

1.     tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów HR Biznes Partner, zarządzanie, menedżerski lub pokrewnych,

2.     motywacja do rozwoju naukowego,

3.     gotowość do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno
w języku polskim jak angielskim,

4.     znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego,

5.     bardzo dobra znajomość  angielskiego (min. C1) i przynajmniej jednego języka obcego
z obszaru Unii Europejskiej (B2),

6.     dodatkowym atutem będzie:

a.      dorobek naukowy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa, społecznej odpowiedzialności biznesu, zachowań organizacyjnych

b.     doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie  ZKL / przywództwa./zachowań organizacyjnych,

c.      doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i/lub ilościowych,

d.     umiejętność posługiwania się programami analizy statystycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl