Asystent (-ka)

Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌ Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. 

Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Asystent (-ka)

Wydział Psychologii w Warszawie

Katedra Psychologii Behawioralnej

grupa ‌pracowników‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 360 godzin

Zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, w szczególności przedmiotów specjalnościowych z obszaru psychologii kształtowania i zmiany zachowania, stosowanej analizy zachowania, terapii behawioralnej, terapii ACT, ew. zajęć trzonowych , np. z obszaru psychologii rozwoju, psychologii edukacji, zastosowań psychologii;
 • Prowadzenie niezbędnych czynności organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów);
 • Opieka nad praktykami, wspieranie studentów w rozwoju umiejętności praktycznych w ramach projektów prowadzonych na Wydziale;
 • Zaangażowanie w organizację zajęć dydaktycznych oraz prace organizacyjne Wydziału Psychologii w Warszawie, m.in. w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • Udział w zebraniach Katedry Psychologii Behawioralnej, spotkaniach zespołu specjalnościowego Psychologii kształtowania i zmiany zachowania;
 • Dbanie o rozwój kompetencji zawodowych przede wszystkim poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach i warsztatach np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ tytułu magistra psychologii;
 • Doświadczenia dydaktycznego (minimum 1 rok), mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Zaawansowanych prac nad doktoratem potwierdzone zaświadczeniem ze szkoły doktorskiej;
 • Dorobku naukowego udokumentowanego punktowanymi publikacjami z zakresu psychologii, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych oraz udziałem w realizacji projektów badawczych;
 • Doświadczenia praktycznego  w obszarze pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi metodami opartymi na dowodach, w szczególności procedurami należącymi do stosowanej analizy zachowania;
 • Doświadczenia w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub klinicznej;
 • Posiadania międzynarodowego certyfikatu BCBA, certyfikatu superwizora lub terapeuty behawioralnego PLTB, lub certyfikatu Analityka zachowania IWRD i UG;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki dydaktycznej;
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegłej ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy;
 • Gotowości do podnoszenia kwalifikacji w obszarze dydaktycznym.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę na Wydziale Psychologii w Warszawie, jednym z najlepszych w Polsce (kategoria A+, ocena PKA);
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego;
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌tytułu zawodowego magistra‌ psychologii.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

Termin nadsyłania aplikacji:  15 czerwca 2023r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca  2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 10% oceny;
Osiągnięcia dydaktyczne – 50% oceny;
Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 40 % oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • prof. Paweł Ostaszewski – Przewodniczący Komisji;
 • dr Monika Suchowierska-Stephany – Członkini Komisji;
 • dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawiciel Działu Personalnego;
 • Anna Zając –  Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

W przypadku, gdy Komisja stwierdza, że nikt z kandydatów i kandydatek nie spełnia wyznaczonych kryteriów, konkurs może zostać zamknięty bez rozstrzygnięcia. 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.