asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Biologii- Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, 02-776 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauk ścisłych i przyrodniczych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 09.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2021-20.07.2021

LINKI DO STRON:

I. Uczelnia: http://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/, kategoria: „Oferty pracy”

II. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list

III. Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

SŁOWA KLUCZOWE: biologia nowotworu, onkologia, biologia molekularna, terapie antynowotworowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy minimum magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy
w postaci przynajmniej 1 publikacji, która ukazała się w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668
z późn. zmianami) lub w czasopiśmie naukowym ujętym, przed ogłoszeniem wykazu, o którym mowa powyżej,
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu biologii komórki, fizjologii, (2) znajomość zagadnień z zakresu onkologii, biologii komórki nowotworowej, biologii molekularnej (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach naukowych, (4) znajomość oraz obsługa programów FlowJo, GraphPad.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

–       znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki,

–       umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych,

–       biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

–       umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty:

–       podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

–       odpis dyplomu ukończenia studiów i/lub dyplomu,

–       wykaz opublikowanych artykułów naukowych,

–       pozytywną ocenę komisji hospitacyjnej po przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych lub wygłoszonym referacie monotematycznym (opcjonalnie),

–       oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Kandydaci zostaną poinformowani
o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje: mgr Karolina Witczak, karolina_witczak@sggw.edu.pl; tel. +48 22 593 62 77.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 22.07.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl