Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 4000-4200 PLN brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Nowożytnej

Planowane zatrudnienie na pełny etat na dwa lata.

Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4000-4200 PLN / mies.

Zatrudnienie od 1 października 2023.

 

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

1.     Specjalizacja z zakresu historii nowożytnej.

2.     Stopień doktora w dyscyplinie historia uzyskany nie wcześniej niż w 2017 r.

3.     Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje, i czynny udział w konferencjach naukowych.

4.     Dodatkowym atutem będą:

– udokumentowane naukowe kontakty międzynarodowe;

– udział w grantach badawczych;

– udokumentowane doświadczenie dydaktyczne;

– inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

 

II. Procedura konkursowa

Termin składania dokumentacji: 16 kwietnia 2023 r. Liczy się data wpływu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 maja 2023 r.

Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

III. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika

1.     Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia oraz publikowanie ich wyników w obiegu krajowym i międzynarodowym.

2.     Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii nowożytnej Polski, ćwiczeń z historii nowożytnej powszechnej; nauk pomocniczych historii nowożytności oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.

3.     Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).

4.     Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

 

IV. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.

2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).

3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.

4. CV z listą publikacji.

5. Opis projektu badawczego na najbliższe lata (opis planów naukowych).

6. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Konkurs – nowożytność”.

 

Załączniki