Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

WMIM/1210/EK/06/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2023, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim). Wynagrodzenie zasadnicze: 4536,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); dla najbardziej aktywnych, kwotę tę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:
1. tytuł zawodowy magistra informatyki/matematyki lub tytuł równorzędny, zdobyty w dyscyplinie pokrewnej;
2. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
3. wysokie umiejętności dydaktyczne;
4. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.
Dodatkowym atutem będą:
1. publikacje badawcze w dyscyplinie informatyka/matematyka lub pokrewnych w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym;
2. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 123 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu magisterskiego;
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/
4. (opcjonalnie) listy polecające od poprzednich pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej.
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
Formularz zgłoszeniowy: asystent w Instytucie Informatyki

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2023 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Załączniki