Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym;
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym i urbanistyką;
 • znajomość programów komputerowych AutoCAD i ArcGIS
 • umiejętność pracy w zespole.

  Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

  Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW,
  tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 5.11.2021 r.

  Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

  https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii36

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iwona.kepa@pw.edu.pl