Badacz w projekcie (Post-doc)

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Nazwa projektu: 

AUTHLIB: Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response

Opis: AUTHLIB (Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response) to 3-letni projekt badawczy realizowany przez prestiżowe fundacje i uczelnie z 8 państw unijnych, w ramach programu Horizon Europe. Celem projektu jest stworzenie mapy odmian systemów nieliberalnych i reakcji obywateli, które wywołują oraz zaprojektowanie i przetestowanie interwencji przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się autorytaryzmu. W projekcie AUTHLIB, Uniwersytet SWPS jest odpowiedzialny za opracowanie listy teoretycznie uzasadnionych wymiarów, które będą stanowiły podstawę do zbierania danych empirycznych w kolejnych etapach projektu oraz za przeprowadzenie badań sondażowych mających na celu zgromadzenie wiedzy dotyczącej reakcji obywateli na różnorodne nieliberalne przekazy płynące od elit.

 

Badacz w projekcie (Post-doc)

Instytut Nauk Społecznych, 

Centrum Studiów nad Demokracją
Warszawa

 

Zadania:

 • Przegląd literatury przedmiotu i udział w konceptualizacji badań w ramach Pakietu Roboczego 2 (zbieranie materiałów teoretycznych, analiza literatury przedmiotu, dotyczącej populizmu i neo-autorytaryzmu).
 • Planowanie i realizacja badań sondażowych (konstrukcja narzędzi badawczych, współpraca z agencjami badawczymi itp.).
 • Analiza i interpretacja zebranych danych ilościowych.
 • Przygotowanie raportów rozpowszechniających wyniki uzyskane w ramach projektu w tym publikacji naukowych, prezentacji konferencyjnych i tekstów popularyzujących naukę.
 • Udział w spotkaniach członków zespołu roboczego oraz konsorcjum projektowego tam, gdzie będzie to konieczne: osobiście i online. 

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora uzyskany w polskiej lub zagranicznej uczelni w dziedzinie nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, psychologia) uzyskany najpóźniej do dnia 01.12.2022
 • Dorobek naukowy związany z obszarem projektu (badania nad jakością demokracji, odchodzeniem od demokracji (democratic backsliding), populizmem, demokracją nieliberalną, neo-autorytaryzmem, itp.) udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, udziałem w realizacji projektów badawczych.
 • Znajomość metodologii prowadzenia badań ilościowych,w tym  konstrukcji narzędzi, prowadzenia eksperymentów sondażowych i eksperymentów typu conjoint.
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym współpracę z międzynarodowym zespołem, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku udokumentowana wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie.
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie prowadzenia projektów i badań (minimum roczne).
 • Umiejętność efektywnej pracy samodzielnej i grupowej.
 • Profesjonalizm, akademicka rzetelność i umiejętność współpracy.
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym:
  • Doświadczenie w realizacji badań desk research i badań sondażowych 
  • Doświadczenie w realizacji badań porównawczych
  • Kompetencje statystyczne i analityczne
  • Znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych (R, Stata, SPSS), gotowość do uczenia się nowego oprogramowania
  • Umiejętność opracowywania wyników badań i pisania raportów, tekstów naukowych  i tekstów popularyzujących naukę
    

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego  etatu na okres 27 miesięcy;
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8000 – 8400 zł brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.
   

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe– 40% oceny końcowej
 • Kompetencje naukowo-eksperckie – 50% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 10% oceny końcowej
   

Termin nadsyłania aplikacji: Listopad 28, 2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Grudzień 5, 2022

Termin rozpoczęcia pracy: Grudzień 2022

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w szczególności:
  • informacje o prowadzonych badaniach i publikacjach;
  • listę nagród za osiągnięcia naukowe;
  • opis umiejętności i kompetencji do realizacji zadań projektowych
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania stopnia naukowego doktora

Skład Komisji Konkursowej:

 • prof. dr hab. Radosław Markowski –  Przewodniczący Komisji
 • dr Marta Żerkowska-Balas – Członek komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji 

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Link do Regulaminu 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl