badacz wizytujący w grupie badawczej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 7 000 zł brutto/ m-c
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Załącznik do sprawy WMIM/SOB/D110/2022/1/PS-238

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
badacza wizytującego w grupie pracowników badawczych
w projekcie ”Kwantowe fotoniczne sieci memrystorowe”,
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, (2021/03/Y/ST2/00177)

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 24 miesięcy. Przewidywany i oczekiwany termin zatrudnienia to 01 kwietnia 2023 r. Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie około 7000,00 zł brutto/m-c.

Opis projektu
Projekt ten ma na celu wykorzystanie zalet fotonicznych układów kwantowych do połączenia obu paradygmatów: demonstracji kwantowych sieci neuronowych, które wykorzystują nowatorskie kwantowe urządzenia memrystorowe do wprowadzenia sterowalnych nieliniowych operacji bramkowych i pamięci krótkotrwałej. Zintegrowany procesor fotoniczny zostanie zrealizowany na szklanym podłożu za pomocą mikroobrobku laserowego femtosekundowego, techniki, która zapewnia wyjątkowe zalety, takie jak rekonfigurowalność obwodu, niskie straty wtrącenia, szybkie prototypowanie i trójwymiarowa topologia obwodu, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Procesor kwantowy będzie w stanie wykonywać programowalne skończone dyskretne transformacje matematyczne. Łącząc uzupełniającą się wiedzę w zakresie fotonicznych obliczeń kwantowych, zintegrowanej fotoniki kwantowej i kwantowej teorii informacji, zbudujemy przestrajalnej fotoniczną kwantową sieć memrystorową. Wszechstronność tego nieliniowego procesora zostanie pokazana poprzez zademonstrowanie rzeczywistych zastosowań kwantowo ulepszonych, sięgających od rozpoznawania mowy do identyfikacji obrazu, przyspieszonych przez architektury obliczeniowe rezerwuarów kwantowych. Cele tego projektu położą podwaliny pod nową technologię kwantową opartą na szczególnych cechach memrystorów kwantowych. Nasze interdyscyplinarne konsorcjum i metodologia pracy dają nam najlepsze warunki do sprostania wyzwaniom koncepcyjnym i technologicznym, a tym samym stworzenia pierwszej generacji kwantowego neuromorficznego sprzętu obliczeniowego opartego na kwantowej platformie fotonicznej.

Wymagania:
1. Kandydat na stanowisko powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Ten okres może być wydłużony na wniosek kandydata o rok na każde urodzone lub adoptowane dziecko, które było pod osobistą opieką kandydata.
2. Doświadczenie w badaniach z zakresu: fotoniki kwantowej, przetwarzania informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, obliczeń rezerwuarowych, kwantowego uczenia maszynowego.
3. Praktyka programowania numerycznego, dobra znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab lub Wolfram Mathematica) i ogólnego oprogramowania komputerowego (np. Microsoft Office, Skype) oraz środowiska składu LaTeX.
4. Płynność w pisanym i mówionym angielskim (co najmniej poziom B2 lub C1).
5. Podczas zatrudnienia pracownik nie powinien otrzymywać innych środków z tytułu umowy o pracę od żadnego innego pracodawcy.
6. Kandydaci na to stanowisko powinni być osobami ambitnymi, pracowitymi, z dużą motywacją do pracy naukowej i wolą samorozwoju.

Kluczowe obowiązki na tym stanowisku:
1. Prowadzenie badań pod nadzorem Kierownika Projektu.
2. Wykonywanie obliczeń.
3. Przygotowanie manuskryptów.
4. Udział w konferencjach i wizytach badawczych.
5. Publikowanie wyników prac.
6. Regularne studiowanie literatury i sugerowanie rozwiązań problemów naukowych.
7. Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych.
8. Raportowanie.

Zgłoszenia
Kandydat, aby zawnioskować na stanowisko powinien wysłać e-mail zatytułowany ”POSTDOC” na adres: m.stobińska@mimuw.edu.pl, załączając w nim następujące dokumenty w formacie plików pdf:
1. list do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z podpisaną klauzulą RODO (dostępna w załączeniu);
2. kopię dyplomu doktorskiego;
3. naukowe CV z listą publikacji;
4. co najwyżej trzy niedawne publikacje;
5. krótki opis dotychczasowych i przyszłych badań (1-2 strony).
6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (dostępna w załączeniu).

Termin zgłoszeń upływa dnia 28.02.2023 r.

Wnioski, które nie spełnią powyższych wymagań lub zostaną przesłane po terminie, nie będą rozważane. Wnioski zostaną ocenione przez komisję ewaluacyjną wyznaczoną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja przygotuje listę rankingową do dnia 13.03.2023 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Komisja zastrzega sobie prawo do wstępnej analizy i skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zamknięcia konkursu bez podania przyczyny. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.stobinska@mimuw.edu.pl