Bioinformatyk Postdoc

Centrum Nauk Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Bioinformatyk Postdoc

na stanowisku adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach polsko-chińskiego projektu badawczego Sheng 2021/40/Q/NZ2/00078 „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Liczba stanowisk: 2.

Osoby zatrudnione będą prowadziły badania w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Opis projektu

Projekt „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” obejmuje prace programistyczne lub zastosowanie oprogramowania do badania struktury kompleksów białek (białko-białko lub białek z innymi molekułami), badania zależności struktura-funkcja, projektowania leków, wspomagania eksperymentalnych badań, współpracę z zewnętrznymi grupami badawczymi. W ramach projektu będziemy współpracować z grupą prof. Huang z Huazhong University of Science and Technology w Chinach.

 

Zakres obowiązków

 

·         przeprowadzanie badań naukowych w ramach projektu (rozwój i/lub zastosowanie różnych metod modelowania struktur kompleksów białek; wykorzystanie dostępnych danych eksperymentalnych i metod uczenia maszynowego; praktyczne zastosowania oprogramowania w projektowaniu nowych terapii; analiza wyników modelowania; integracja oprogramowania i tworzenie wysokoprzepustowych protokołów do modelowania)

·         aktywny udział w całym procesie badań i tworzenia publikacji (od idei do finalnego draftu), możliwe prowadzenie komercyjnych projektów

·         współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi

·         współuczestnictwo w wyznaczaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

 

 

Oczekiwania

 

·         stopień doktora w chemii, informatyce, biologii lub powiązanych naukach, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.) poza Uniwersytetem Warszawskim, chyba że kandydat(ka) odbył(a) co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora

·         doświadczenie w bioinformatyce strukturalnej, współautorstwo jako pierwszy lub korespondencyjny autor przynajmniej 1 oryginalnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (mile widziane szersze doświadczenie)

·         pro-aktywność i orientacja na rezultat, umiejętność funkcjonowania w sytuacji gdy ramy działania są szeroko określone, spotkasz się z oczekiwaniem bycia odpowiedzialnym za całokształt zadania którym się zajmujesz

·         dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

·         mile widziane umiejętności programistyczne (Python i inne) ale niekonieczne jeśli widzisz siebie bardziej jako użytkownika oprogramowania we wspomaganiu badań biomedycznych

·         mile widziane doświadczenie w uczeniu maszynowym

·         mile widziane kompetencje liderskie (sprawność w delegowaniu zadań i monitorowaniu wyników pracy podzespołu)

 

 

Co oferujemy

 

·         ustalanie kierunków pracy w oparciu o dyskusje; kultura pracy oparta na współpracy i wsparciu ze strony zespołu; twój osobisty rozwój i twoja opinia będzie dla nas ważna

·         czasowe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim (pełen etat na 12-34 miesiące), 120.000 PLN rocznie brutto brutto (miesięcznie netto około 5.3 – 5.7 tys. zł w zależności od aktualnych regulacji, plus dodatkowa 13-sta pensja w roku)

·         brak wymogu prowadzenia dydaktyki

·         współautorstwo publikacji w uznanych czasopismach naukowych

·         udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków

·         możliwość komercyjnej współpracy z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi

·         wsparcie w realizacji własnych pomysłów badawczych i poszerzania wiedzy

·         udział w międzynarodowych konferencjach

·         dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych https://cnbch.uw.edu.pl/ w centrum Warszawy na Campusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w bliskim otoczeniu innych instytucji badawczych z dziedziny biologii, fizyki, chemii i medycyny

 

 

Zgłoszenie powinno być nadesłane mailowo do Sebastiana Kmiecika na adres sekmi@chem.uw.edu.pl do dnia 24/06/2023. Zgłoszenie powinno zawierać:

·         CV zawierające listę publikacji (proszę opisać swój udział w powstanie najważniejszych publikacji)

·         można załączyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie

·         zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji (do pobrania ze strony http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/, zakładka “Dla kandydata do pracy”, plik http://bsp.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx)

·         podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady prowadzenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.” (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5072)

 

Wybrani kandydaci będą poinformowani o dacie spotkania mailowo. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się przez internet.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej uw.edu.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

 

 

Bioinformatics Postdoc

as a Bioinformatics Postdoc under the Polish-Chinese Sheng research project 2021/40/Q/ NZ2/00078 „Integrative methods for modeling protein-protein complexes and multimolecular assemblies” financed by the National Science Center, project manager: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. of the University of Warsaw.

Available positions: 2.

Employed persons will conduct research in the field of life sciences, in the discipline of chemical sciences.

Project description

The project „Integrative methods for modeling protein-protein complexes and multimolecular assemblies” includes developing new software and/or using state-of-the-art structural bioinformatics software to study the structure of protein-protein complexes (or proteins with other molecules), study structure-function relationships, drug design, supporting experimental biomedical research, cooperation with external research groups. Within the project we will cooperate with prof. Huang group from Huazhong University of Science and Technology in China.

Responsibilities

·         conducting research within the project (development and/or application of various methods for modeling structures of protein complexes; use of available experimental data and machine learning methods; practical applications of the software for example in drug design; analysis of modeling results; software integration and the creation of high-throughput modeling protocols)

·         active participation in conducting research and entire publication proces (from idea to writing the final draft), possible conducting commercial projects

·         cooperation and effective communication with the team and external research groups

·         participation in determining research strategies and new research directions

 

Expectations

·         Ph.D. degree in chemistry, informatics, biology, or related sciences conferred in the year of employment in the project or within 7 years before 1 January of the year of joining the project (this period may be extended by a time of long-term (in excess of 90 days) documented sick leaves or rehabilitation leaves granted on account of being unfit to work. In addition, the period may be extended by the number of months of a child care leave granted pursuant to the Labour Code and in the case of women, by 18 months for every child born or adopted, whichever manner of accounting for career breaks is preferable) and awarded by another institution than University of Warsaw, unless the candidate have completed a continuous and  evidenced post-doctoral fellowship of at least 10 months in another institution than University of Warsaw and in another country than  the one in which they have been conferred a PhD degree

·         experience in structural bioinformatics, co-authorship as the first or corresponding author of at least 1 original scientific article published in a journal with Impact Factor

·         pro-activity and result-oriented attitude, ability to function in a situation where the framework of action is broadly defined, you will be expected to be fully responsible for conducted projects end-to-end

·         good knowledge of the English language (written and spoken)

·         programming skills are very welcome (Python and other languages) but not necessary if you see yourself more like a software user in solving biology/medicine problems

·         machine learning skills are very welcome 

·         leadership skills (efficiency in delegating tasks and monitoring the results of other works) are welcome

 

What we offer

·         determining directions of work based on discussions, work culture based on cooperation and support from the team; your personal growth and your opinions will be important to us

·         temporary employment at the University of Warsaw (full-time for 12-34 months) PLN 120,000 gross total per year (monthly about 5.3 – 5.7k net, depending on current regulations, plus additional „13th” salary every year)

·         no requirement to conduct teaching

·         co-authorship of publications in recognized scientific journals

·         participation in research projects on innovative biotechnology projects

·         possibility of commercial cooperation with biotech and pharmaceutical companies

·         support in the realization of own research ideas and self-education

·         participation in international conferences

·         good working conditions in a modern building of the Center for Biological and Chemical Sciences https://cnbch.uw.edu.pl/ in the center of Warsaw at the Ochota Campus of the University of Warsaw in close proximity to other research institutions in the field of biology, physics, chemistry and medicine

 

 

 

Apply by sending an email to Sebastian Kmiecik sekmi@chem.uw.edu.pl until 24/06/2023. Your application should contain:

·         CV including list of publications (please describe shortly your contribution in the creation of your most important publications)

·         you can attach copies of documents confirming skills and experience

·         consent to the processing of personal data for the purpose of the recruitment –  a scan of the signed document „Information on the processing of personal data”, available for download from http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/, tab “For the person applying for employment”, file http://bsp.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx.

·         the following statement signed by the candidate: „I hereby declare that I have read and accept the rules of conducting competitions for the position of an academic teacher” (available at: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5072),

 

Selected candidates will be informed about the date of the interview by e-mail. The interview will take place via the Internet.

 

The results of the competition will be published on the website uw.edu.pl no later than 14 days after the competition is resolved.

The competition is the first stage of the employment procedure as an academic teacher, and its positive outcome is the basis for further proceedings

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekmi@chem.uw.edu.pl