Instruktor dydaktyczny

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 15 LIPCA 2022

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego uzyskanego na kierunku fizyka lub kierunku pokrewnym, lub stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.  Kandydat(ka) musi władać językiem polskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku. Doświadczenie związane z kształceniem w zakresie fizyki, matematyki lub programowania będzie dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki:

Kształcenie studentów w zakresie podstawowych przedmiotów kursowych na kierunku fizyka organizowanym na Wydziale Fizyki UW, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia studentów ścieżki fizyka indywidualna. Tutoring studentów ścieżki fizyka indywidualna w zakresie fizyki teoretycznej. Rozwijanie programów nauczania na studiach pierwszego stopnia. Wprowadzanie innowacji dydaktycznych i pozyskiwanie w tym celu finansowania ze środków ogólnouczelnianych. Organizacja działań popularyzujących naukę.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie od 1.10.2022 do 30.09.2023 z możliwością przedłużenia. 1/1 etatu. Praca wykonywana w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, przede wszystkim w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku rozwijania koncepcji „blended learning” możliwa praca częściowo zdalna.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć w Sekcji Pracowniczej Wydziału Fizyki UW (pok. 1.13, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa) bezpośrednio lub na adres poczty elektronicznej (Dziekfiz@fuw.edu.pl) następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać  zeskanowany podpis.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).  W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      CV.

5.      Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

W przypadku złożenia Dokumentów za pomocą poczty elektronicznej wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów przy realizacji zatrudnienia.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.09.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 15 JULY 2022

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The requirements:

A prerequisite for the consideration of the application is the candidate’s possession of the professional title of magister, magister engineer or an equivalent in the field of physics or a related field, or the academic degree of doctor of physical sciences. The candidate must have a command of the Polish language sufficient to conduct classes in this language. Teaching experience in physics, mathematics or programming will be an asset.

Key responsibilities:

Teaching students in basic course subjects in the field of physics organized at the Faculty of Physics of the University of Warsaw, with particular emphasis on educating students of the individual physics path. Tutoring of students of the path of individual physics in the field of theoretical physics. Developing curricula of first-cycle studies. Introducing teaching innovations and obtaining for this purpose, in particular, from the programs within the University of Warsaw. Organization of activities popularizing science.

The candidate should provide the following documents:

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      CV

5.      Copy of the diploma

The candidate should provide all documents directly to the HR section of the Faculty of Physics (office 1.13, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Poland) or by email (Dziekfiz@fuw.edu.pl).

In the case of submitting documents by e-mail, the selected candidate is required to submit the original documents during the employment.

The entire procedure will be concluded before 15.09.2022. The candidate might be asked by email for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty.

The candidates will be individually informed by email about the results of the selection.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl