Kierownik

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

ASO 110-14/21/KU                                                                                    Warszawa, dnia 28.05.2021r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
ogłasza konkurs na

Kierownika

 

Zakładu Kardioonkologii

 

z siedzibą w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku przy ul. Borowej 14/18

 

(w wymiarze pełnego etatu)

 

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

– posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

– wykazać się osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej,

– posiadać specjalizację z zakresu kardiologii lub onkologii,

– spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP

  (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    Podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem.

2.    Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.

3.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie albo za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

4.    Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

5.    Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, dydaktyczny, kliniczny i organizacyjny.

6.    Dokumenty potwierdzające  kwalifikacje zawodowe do objęcia danej funkcji.

7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą
w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

8.    Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

(tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

 

do dnia 27.06.2021 (decyduje data wpływu do CMKP).

 

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca września 2021 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane
są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cmkp.bip.gov.pl.