Post-doc

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC

do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Nr ref.: 21/NAUKA/PROJEKT/KZSS/22

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym (nr 2020/38/A/HS6/00066),
pt.:„Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie”, realizowanym w ramach konkursu MAESTRO 12 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informacje o projekcie:
Projekt pt. „Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka ma na celu analizę sieci, struktury i kultury organizacyjnej wybranych internetowych społeczności dezinformacyjnych (w szczególności, ich języka, struktury społecznej, przywództwa, kwestii demograficznych, systemów reputacji, wewnętrznej logiki i wierzeń, narracji i mitów) w studium łączącym informatykę, zarządzanie, socjologię i etnografię. Projekt będzie opierał się na nowatorskiej metodyce Thick Big Data, łączącej podejścia Big Data (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) z podejściami jakościowymi (etnografia cyfrowa, analiza narracyjna). Jednym z widocznych efektów ubocznych projektu będzie stworzenie narzędzi badawczych dla polskiej społeczności naukowej, jak i międzynarodowego wykrywacza botów.

Opis projektu:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/nonsens-i-propaganda-online-spolecznosci-i-boty-propagujace-dezinformacje-w-internecie

Zadania realizowane na stanowisku:

 • rozwój skryptów do zbierania danych, analizy i wizualizacji z zakresu obliczeniowych nauk społecznych,
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań,
 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych,
 • inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym, oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • biegła znajomość języka Python,
 • doświadczenie w społecznych naukach obliczeniowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (*)
 • dyplom doktora uznawany w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego.

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Dodatkowe atuty:
Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym, na podstawie przedstawionych dokumentów, oraz mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • biegła znajomość analizy sentymentu,
 • dobra znajomość narzędzi analizy sieci (najchętniej Gephi i/lub Condor),
 • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2,
 • ahierarchiczne podejście do pracy,
 • umiejętność automotywacji i samodzielnego realizowania zadań.

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych właściwym dla konkursu MAESTRO 12.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań konkursowych. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu. Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o Kryteria oceny kandydata/kandydatki, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, maksymalny planowany okres zatrudnienia: do 54 miesięcy,
 • wynagrodzenie w ramach projektu wynosi ok. 8 250 zł brutto miesięcznie,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od początku listopada 2022, lub możliwie jak najszybciej po tym terminie.

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku, w okresie pobierania wynagrodzenia spełni następujące warunki:

 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, na adres email: darekj@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań konkursowych :

 • CV w języku polskim lub angielskim zawierające listę publikacji,
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego,
 • mile widziane dokumenty potwierdzające umiejętności wskazane w wymaganiach i jako dodatkowe atuty (np. certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=01d3727b00b64ee3b92a99acdd14792b do dnia 19.10.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

Załącznik nr 1: Kryteria oceny kandydata/kandydatki

Dorobek naukowy kandydata/ki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (50% oceny końcowej)

0 pkt – Brak dorobku

1 pkt – Słaby dorobek

2 pkt – Dobry dorobek

3 pkt – Bardzo dobry dorobek

4 pkt – Wyróżniający się dorobek

 

 

Kompetencje kandydata/ki do realizacji określonych zadań projektowych (50% oceny końcowej)

0 pkt – Brak kompetencji

1 pkt – Słabe kompetencje

2 pkt – Dobre kompetencje

3 pkt – Bardzo dobre kompetencje

Kozminski University is currently recruiting for the position of:
POST-DOC
Department of Management in Networked and Digital Societies

Ref. no.: 21/NAUKA/PROJEKT/KZSS/22

Competition for a post-doc position in the research project (no. 2020/38/A/HS6/00066)
entitled “Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation”, carried out within the framework of the MAESTRO-12 competition
and funded by the National Science Centre

Information about the project:
The project entitled “Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation”, carried out at Kozminski University and managed by Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, aims to analyse the network, structure, and organizational culture of selected misinformation online communities (in particular, language, social structure, leadership, demographic dimensions, reputation systems, internal logic and beliefs, narratives and myths), in a study combining computer science, management, sociology, and ethnography. The project will rely on a novel Thick Big Data methodology, combining Big Data approaches (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) with qualitative ones (digital ethnography, narrative analysis). One of the tangible side-effects of the project will be developing research tools for Polish researchers, as well as an international bot detector.

Project description:
https://www.kozminski.edu.pl/en/nonsense-and-propaganda-online-internet-communities-and-bots-propagating-misinformation

Duties and responsibilities will include:

 • developing code for data acquisition, analysis and visualization in computational social science,
 • participating in international conferences to present research findings,
 • collaborating with the project manager,
 • disseminating research findings, writing scientific papers,
 • carrying out other tasks as requested by the project manager.

Requirements:

Verified on the basis of information provided in the CV, in the application form, and in the submitted documents. May also be verified during the interview.

 • proficiency in the Python programming language,
 • experience in computational social science,
 • competence in English at least at the C1 level,
 • having obtained the academic degree of PhD (PL: “doktor”) at a different higher education institution than Kozminski University, not earlier than 7 years before the year of becoming employed within the framework of the project. (*),
 • PhD diploma recognised in the Polish system of education.

(*) This period may be extended by a time of long-term (in excess of 90 days) documented sick leaves or rehabilitation leaves granted on account of being unfit to work. In addition, the period may be extended by the number of months of a child care leave granted pursuant to the Labour Code and in the case of women, by 18 months for every child born or adopted, whichever manner of accounting for career breaks is preferable.

Additional desirable skills:
Verified on the basis of information provided in the CV, in the application form, and in the submitted documents. May also be verified during the interview.

 • proficiency with sentiment analysis,
 • good command of SNA tools (preferably Gephi and/or Condor),
 • competence in Polish at least at the B2 level,
 • non-hierarchical approach to work,
 • the ability to self-motivate and to carry out tasks independently.

Recruitment process

The conditions of selection and employment of applicants are in accordance with the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects relevant to the MAESTRO 12 competition.

The competition consists of two stages. The first stage involves verifying the submitted applications by checking if they are complete and if a given applicant meets the set requirements. An interview is the second stage of the competition. An applicant will be evaluated on the basis of the Rules of evaluation of applicants, stated in the appendix no. 1 to this recruitment notice.

The Competition Board reserves the right to: interview selected applicants only, verify the information provided by each applicant, and close the competition without selecting anyone to be employed in the offered post-doc position.

The results of the competition will be published on Kozminski University’s website.

We offer:

 • an opportunity of full-time employment based on a contract of employment, maximum planned period of employment: up to 54 months,
 • remuneration within the framework of the project is approximately 8 250 PLN gross per month,
 • an opportunity to develop scientifically in a research team with a strong focus on project acquisition,
 • an opportunity to improve one’s qualifications by taking part in development programmes offered by Kozminski University,
 • a chance to take part in international scientific conferences,
 • employment is planned to start at the beginning of November 2022 or as soon as possible after that date.

Important information about the employment opportunity:
Full-time remuneration for a post-doc type post may be planned provided that during the period of receiving remuneration, the person to be employed at the post meets the following conditions:

 • at the time of receiving remuneration, they will not be receiving any other remuneration paid from the funds granted to research projects under NCN calls under the heading of direct costs;
 • in the period of receiving the remuneration they will be receiving no remuneration from another employer pursuant to an employment contract, including an employer with registered office outside of Poland.

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Project Manager, i.e. Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, to the following e-mail address: darekj@kozminski.edu.pl

Other questions regarding the application process may be sent to hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl
Persons interested in the position advertised are asked to submit the following application documents as a proof of fulfilment of the set requirements:

 • a CV in Polish or English containing a list of publications,
 • a motivational letter,
 • a scanned copy of the PhD diploma,
 • any documents proving the applicant’s familiarity with the skills specified in the requirements and in the additional desirable skills are welcome (e.g. training completion certificates, testimonials);

using the application form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0730d6b92b3a4857a68e0e5313d27e8d until 19.10.2022 r.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

 

Appendix no. 1: Rules of evaluation of applicants

Applicant’s record of academic achievements, including publications in reputable publishing houses / scientific journals (50% of the final score)

0 pts. – No academic achievements

1 pts. – Poor academic achievements

2 pts. – Good academic achievements

3 pts. – Very good academic achievements

4 pts. – Outstanding academic achievements

 

 

Applicant’s competences to carry out the tasks to be performed in the research project (50% of the final score).

0 pts. – No competences

1 pts. – Poor competences

2 pts. – Good competences

3 pts. – Very good competences

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl