Post-doc

Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

Nr ref.: 15/NAUKA/OPUS/21

 

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym (nr 2019/35/B/HS6/01056): „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowanym w ramach konkursu OPUS 18 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka ma na celu analizę dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce opublikowanej w 2020 w Oxford University Press. Projekt będzie opierał się na: TribeFinding (TF), analizie sieci (SNA), analizie narracyjnej (NA), uczeniu maszynowym.

Opis projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461194-pl.pdf

Zadania realizowane na stanowisku:

 • zbieranie i analizowanie danych,
 • wizualizacja i prezentowanie wyników danych,
 • rozwój oprogramowania,
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań,
 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych,
 • inne prace zlecone przez kierownika projektu.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Wymagania konieczne:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • biegła znajomość języka Python,
 • doświadczenie w badaniach z zakresu data science i/lub uczenia maszynowego (na stanowisku social data scientist),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wcześniej niż 01.01.2014). (*)
 • na stanowisko aplikować może również osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać taki warunek (w dniu, w którym upływa termin aplikowania na stanowisko, ma wyznaczony termin obrony).

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten może być przedłużony o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Opcjonalne wymagania dodatkowe:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • doświadczenie w analizie sieci (SNA, Social Network Analysis),
 • znajomość języka R,
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym (ML, Machine Learning),
 • znajomość statystyki,
 • umiejętność scrapowania,
 • doświadczenie z zakresu badań społecznych.

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów oraz Kosztami w projektach badawczych, właściwymi dla konkursu OPUS 18, dostępnymi na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań koniecznych, a także wybór kandydatów/ek do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór zostanie dokonany na podstawie doświadczenia i umiejętności, w kontekście zadań wykonywanych na stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, dodatkowych rozmów kandydujących z uczestnikami i współpracownikami projektu, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 36 miesięcy,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2021r.
   

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

 • w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku typu post-doc pracownik zobowiązany będzie do:

– niepobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,

– niepobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski.

 • uzyskanie habilitacji przez osobę zatrudnioną na stanowisku typu post-doc nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu badań w projekcie na tym stanowisku.

 

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, na adres email: darekj@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom:

 • CV w języku polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy, wykaz publikacji, dotychczasowe osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje.

W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

„Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”.;

 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego (w przypadku osób nieposiadających stopnia doktora – potwierdzenie wyznaczenia terminu obrony pracy doktorskiej);
 • mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych programów, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, zaświadczenie z pracy, certyfikaty szkoleniowe, referencje);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211662051901950 do dnia 20.08.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

Kozminski University is currently recruiting for the position of:

POST-DOC at the Department of Management in Networked and Digital Societies

Ref. no.: 15/NAUKA/OPUS/21

 

Competition for a post-doc position in the research project (no. 2019/35/B/HS6/01056) entitled “Climate change deniers: online cultures of open collaboration against science”, carried out within the framework of the OPUS 18 competition and funded by the National Science Centre

Information about the project:

The project entitled “Climate change deniers: online cultures of open collaboration against science”, carried out at Kozminski University and managed by Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, aims to analyse the online discourse of climate change denialism present across social networks as well as in Polish and US media within the framework of a study bringing together information/computer science, sociology, organisational theory, and anthropology. To do this end, it will combine Big Data and Social Network Analysis approaches with “thick” analysis, a mixed method introduced by the principal investigator in a book published in 2020 by Oxford University Press. The project will involve and focus on: TribeFinding (TF), social network analysis (SNA), narrative analysis (NA), machine learning.

Project description:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461194-pl.pdf

Duties and responsibilities will include:

 • collecting and analysing data,
 • visualising and presenting data findings,
 • software development,
 • participating in international conferences to present research findings,
 • collaborating with the project manager,
 • disseminating research findings, writing scientific papers,
 • carrying out other tasks as requested by the project manager.

Requirements:

Mandatory requirements:

Verified on the basis of information provided in the CV, in the application form, and in the submitted documents. May also be verified during the interview.

 • proficiency in the Python programming language,
 • experience in research in the field of data science and/or machine learning (as a social data scientist),
 • competence in English at least at the B2 level,
 • having obtained the academic degree of PhD (PL: “doktor”) at a different higher education institution than Kozminski University, not earlier than 7 years before the year of becoming employed within the framework of the project (not earlier than 01.01.2014). (*)
 • the position may be applied for also by an individual who does not hold a PhD degree but will have met this requirement when they join the project (i.e. they have a scheduled doctoral defence on the date when the application deadline expires.

(*) This period may be extended by the period during which the applicant benefits from a long-term (i.e. longer than 90 days) documented sickness benefit or rehabilitation benefit granted on account of being unable to work. In addition, the said period may be extended by the number of months of a child care leave granted pursuant to the provisions of the Act of 26 June 1974 – the Labour Code (consolidated text in the Journal of Laws of the Republic of Poland of 2018, item 917 as amended), and in the case of women, by 18 months for every child born or adopted, whichever manner of accounting for career breaks is preferable.

Optional additional requirements:

Verified on the basis of information provided in the CV, in the application form, and in the submitted documents. May also be verified during the interview.

 • experience in network analysis (SNA, Social Network Analysis),
 • knowledge of the R programming language,
 • experience in machine learning (ML, Machine Learning),
 • familiarity with statistics,
 • web scraping skills,
 • experience in social studies.

Recruitment process

The conditions of selection and employment of applicants are in accordance with the Regulations on the implementation of research projects and Costs in research projects relevant to the OPUS 18 competition, available on National Science Centre’s website.

The competition consists of two stages. The first stage involves verifying the submitted applications by checking if they are complete and if a given applicant meets the mandatory requirements, followed by a selection of applicants to be invited to the interview stage. The selection will be based on the applicants’ experience and skills in the context of the tasks to be performed in this position. An interview is the second stage of the competition.

The Competition Board reserves the right to: interview selected applicants only, organise additional meetings with selected applicants and project participants and partners, verify the information provided by each applicant, and close the competition without selecting anyone to be employed in the offered post-doc position.

Applicants invited to the interview may be asked to send their thesis/dissertation projects or manuscripts of publications listed in their CV and unavailable online — in electronic form.

The results of the competition will be published on Kozminski University’s website.

We offer:

 • an opportunity of full-time employment based on a contract of employment for a period of 36 months,
 • an opportunity to develop scientifically in a research team with a strong focus on project acquisition,
 • an opportunity to improve one’s qualifications by taking part in development programmes offered by Kozminski University,
 • a chance to take part in international scientific conferences,
 • employment in the position is planned to starting on 01.10.2021.
   

Important information about the employment opportunity:

 • In the period of receiving remuneration for employment in the post-doc position in question, the person employed will be obliged:

– not to receive any other remuneration paid from funds granted to research projects financed within the framework of NCN competitions (calls) under the heading of direct costs,

– not to receive remuneration from another employer under an employment contract, including an employer with their registered office outside the Republic of Poland.

 • if the person employed in the post-doc position in question obtains a PhD, DSc (PL: “doktor habilitowany”) degree, it will not impede their eligibility to continue working in this position within the framework of the project.

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Project Manager, i.e. Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, to the following e-mail address: darekj@kozminski.edu.pl

Other questions regarding the application process may be sent to hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Persons interested in the position advertised are asked to submit the following application documents as a proof of fulfilment of the set requirements:

 • a CV in Polish or English, including and describing the applicant’s: record of academic achievements, list of publications, current achievements resulting from the conducted research, and qualifications.

Please include the following declaration (signed) in your CV:

“I hereby declare that the information and details provided above are true and accurate, which I hereby confirm with my signature”.;

 • a motivational letter,
 • a scanned copy of the PhD diploma (in the case of individuals not holding the degree yet – confirmation of scheduled doctoral defence);
 • any documents proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities (e.g. internship/traineeship completion certificates, certificates of work history, training completion certificates, testimonials);

using the application form available at: https://form.jotform.com/211662051901950 by 20/08/2021
 

We kindly inform you that by sending your application documents you agree to have your personal data included in the application processed by Kozminski University, Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process conducted by Kozminski University for the position specified in the job offer, for the duration of the recruitment process.

Submitted application documents not collected within 3 months of the date of expiry of the submission deadline will be officially disposed of. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl