Profesor

Katedra Ekonomii
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

PROFESORA do Katedry Ekonomii

Nr ref.: 13/NAUKA/KE/P/21

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.
   

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • mile widziany stopień naukowy lub tytuł w dyscyplinie ekonomia (w szczególności ekonometria),
 • zainteresowania badawcze w obszarze ekonomii,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
  publikacje z obszaru ekonomii w uznanych czasopismach zagranicznych (indeksowanych w bazach: Scopus
  lub Web of Science),
 • doświadczenie w realizacji  projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych lub  zagranicznych
  (w charakterze kierownika lub wykonawcy),
 • mile widziane doświadczenie w aplikowaniu oraz realizacji stypendium/stażu naukowego,
 • mile widziane uczestnictwo w międzynarodowej sieci badawczej (szczególnie Uczelni amerykańskich),
 • doświadczenie dydaktyczne z obszaru ekonomii, 
 • gotowość do prowadzenia 180 godzin wykładów i ćwiczeń w języku polskim oraz angielskim
  (w tym dla studentów zagranicznych),
 • mile widziane doświadczenie w sprawowaniu funkcji w uczelniach wyższych,
 • mile widziana doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej, przedsiębiorstwie, konsultingu,
 • mile widziane doświadczenie w popularyzacji wyników badań,
 • mile widziane doświadczenie prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • mile widziana znajomość nowoczesnych programów ekonometrycznych i statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B2,
 • mile widziane profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • komunikatywność, praca w zespole, otwartość na współprace,
 • zdolność oddziaływania na innych, odporność na stres,
 • poszanowanie różnic, kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2021 r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku.

 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Pana prof. dr hab. Adama Nogi na adres mailowy: anoga@kozminski.edu.pl.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych oraz wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211393946489975
do dnia 8.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

ASSOCIATE PROFESSOR / PROFESSOR 

Department of Economics
 

Nr ref.: 13/NAUKA/KE/P/21

 

These position include the following duties:

 • conducting research works in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • full-time work provided for the position in the academic year,
 • teaching classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position, including teaching in English,
 • taking care of student organizations and projects,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.
   

Requirements for the candidate:

 • having the academic degree of habilitated doctor or the title of professor,
 • a welcome degree or title in the discipline of economics (in particular econometrics),
 • research interests in the field of economics,
 • documented scientific achievements indicating that research is conducted at the international level,
 • publications in the field of economics in recognized foreign journals (indexed in the following databases: Scopus or Web of Science),
 • experience in the implementation of research projects financed from domestic or foreign sources (as a manager or contractor),
 • experience in applying and implementing a scholarship / internship is welcome,
 • welcome participation in an international research network (especially of American universities),
 • teaching experience in the field of economics,
 • readiness to conduct 180 hours of lectures and exercises in Polish and English (including for foreign students),
 • experience in holding functions at universities is welcome,
 • professional experience in a financial institution, enterprise, consulting,
 • welcome experience in popularizing research results,
 • experience of lecturing at foreign universities is welcome,
 • knowledge of modern econometric and statistical programs is welcome,
 • knowledge of English at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of English at the C2 level, as defined in the European System for the Description of Languages, which enables classes in this language is welcome,
 • knowledge of the Polish language at least at B2 level,
 • welcome profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up,
 • independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions,
 • communicativeness, team work, openness to cooperation,
 • ability to influence others, resistance to stress,
 • respect for differences, personal culture,
 • availability,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2021,
 • expected employment of one employee in the position.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed
to prof. dr hab. Adam Noga to the e-mail address: anoga@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • a list of publications in the area of ​​research interests and a list of publication plans in the area of ​​research interests,
 • description of research plans for the next three years,
 • a language certificate or a declaration of knowledge of English and Polish with an indication of the level of knowledge determined in accordance with the European System for the Description of Languages.

 
using the form available on the website: https://form.jotform.com/211393946489975
until July 8, 2021. 

 

We kindly inform you that by submitting the recruitment application you consent to the processing by the Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, your personal data contained in the recruitment application in order to carry out the recruitment process, conducted by the Kozminski University, for the position indicated in the announcement, for the duration of the recruitment.

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a commission.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl