profesor uczelni

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

 

Warszawa, 12 lipca 2021 roku

R.111.2.1.2021

Zgodnie z art.  119 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) oraz § 123 ust. 1 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora Akademii

do prowadzenia przedmiotów na kierunku wiedza o teatrze w zakresie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teatru w PRL i III RP

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ww. Ustawy oraz spełnia wymagania określone w § 118 ust.1 Statutu Akademii Teatralnej, a ponadto:

a)       posiada stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych;

b)       posiada udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o sztuce, w zakresie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teatru w PRL i III RP;

c)       prezentuje zainteresowania naukowe z zakresu historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teatru w PRL i III RP;

d)       posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni artystycznej. 

2.       Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a)    zgłoszenie udziału w konkursie;

b)    kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),

c)      życiorys;

d)     odpis dyplomu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych;

e)       dokumentacja dorobku naukowego oraz opis działalności dydaktycznej;

f)         oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/);

g)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).

 

Dokumenty w wersji papierowej i na informatycznym nośniku danych należy złożyć w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, pokój nr 012 (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) – osobiście lub za pośrednictwem poczty  do dnia 13 sierpnia 2021 roku. UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Kopie dokumentów zapisane na informatycznych nośnikach danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz zawartymi na niej oryginalnymi podpisami.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe.

Akademia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 sierpnia 2021 roku.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2021 roku.

 

                                                                                                                                      REKTOR

                                                                                                              /-/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektora@e-at.edu.pl