profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Sztuki Wojennej
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej
Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko
profesora uczelni
na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie*: nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie)
w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Bezpieczeństwa Militarnego, Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego”

lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 4, następujących dokumentów:

1. Autoreferat przedstawiający:
− przebieg pracy zawodowej,
− wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki z zakresu problematyki bezpieczeństwa, funkcjonowania sił zbrojnych, służb, inspekcji i straży w czasie pokoju, kryzysu i wojny, polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym bezpieczeństwa publicznego państwa, zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty państwowe w tych warunkach;
− informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym,
− wykaz pełnionych funkcji,
− wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień,
− poziom znajomości języka obcego lub języków obcych.

2. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
3. Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego/.
4. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
6. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oczekiwania:
1. Dyspozycyjność i zaangażowanie na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni.
2. Stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Dorobek naukowy z zakresu problematyki bezpieczeństwa, funkcjonowania sił zbrojnych, służb, inspekcji i straży w czasie pokoju, kryzysu i wojny, polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym bezpieczeństwa publicznego państwa, zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty państwowe w tych warunkach;
4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i grantów z zakresu bezpieczeństwa państwa.
5. Doświadczenie w zarządzaniu/dowodzeniu organizacjami zhierarchizowanymi.
6. Doświadczenie we współpracy zagranicznej i krajowej z organami i instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sił zbrojnych.
7. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, organizacyjnych i planistycznych zakresu bezpieczeństwa państwa,
8. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych,
9. Płynne komunikowanie się w minimum jednym języku obcym.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 10.02.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2022 r.

 

POUCZENIE:
1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Załączniki