profesor uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: zadania organów państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo publiczne, ochrona i obrona jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, badania naukowe, prace rozwojowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, także w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.

2.       Projektowanie i realizowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań SWWS.

3.       Opracowywanie projektów dotyczących funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa publicznego, a także miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS, w tym:

a.       publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;

b.       publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych w ramach popularyzacji wiedzy;

c.       aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;

d.       udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;

e.       podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania kwalifikacji dydaktycznych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, a w sposób szczególny bezpieczeństwa publicznego uwzględniający funkcjonowanie służb oraz podmiotów bezpieczeństwa (posiadanie publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach);

2.       doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowo-badawczymi podejmującymi problematykę bezpieczeństwa państwa;

3.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.       niekaralność za przestępstwo umyślne.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;

2.       będące autorami publikacji naukowych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w których podjęto rozważania dotyczące miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem stanów nadzwyczajnych oraz wymiaru bezpieczeństwa pozamilitarnego;

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;

5.       posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,

6.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną;

3.       curriculum vitae;

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-44-35.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.      Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.

3.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

·         e-mail: iod@swws.edu.pl,

·         pisemnie na adres siedziby administratora.

4.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.

5.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)      art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.

7.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

9.      W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl