Profesor uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: nauki społeczne, pedagogika, socjologia edukacji

 

  PODSTAWOWE ZADANIA:

 1. Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie pedagogiki i socjologii edukacji, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.
 2. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS, w tym:
  publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach polskich i zagranicznych;
  publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy;
  inicjowanie i organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz aktywne reprezentowanie SWWS na innych konferencjach i seminariach naukowych;
  kierowanie zespołami badawczymi oraz kierowanie lub udział w innych zespołach zadaniowych powoływanych w ramach realizacji zadań SWWS;
  podejmowanie zadań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.
 3. Inicjowanie i podejmowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 4. Wspieranie w rozwoju młodej kadry naukowej.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo umyślne.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

posiadające znaczący dorobek naukowy w zakresie pedagogiki i socjologii edukacji;
posiadające co najmniej trzech wypromowanych doktorów lub będące promotorem w co najmniej czterech otwartych przewodach doktorskich;
posiadające znaczący dorobek organizacyjny;
będące członkiem Rad naukowych czasopism społeczno-pedagogicznych oraz innych gremiów naukowych, w tym towarzystw i zespołów;
posiadające udokumentowane staże zagraniczne i wyjazdy naukowe;
współpracujące z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
dysponujące bogatym doświadczeniem w projektowaniu, kierowaniu oraz realizowaniu prac badawczych, pracy dydaktycznej oraz projektowaniu i wdrażaniu projektów społecznych;
posługujące się biegle językiem angielskim.
 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; (zał)
curriculum vitae;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
kopie świadectw pracy i referencji;
oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); (zał)
oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał)
oświadczenie o niekaralności. (zał)
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt – Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl