Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 6980,00 zł + dodatki zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

WMIM/1210/EK/02/2022
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe w dyscyplinie informatyka oraz zajęcia dydaktyczne (pensum 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim).
Wynagrodzenie zasadnicze: 6980 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko profesora uczelni powinny posiadać:
1. stopień doktora matematyki, informatyki lub dyscypliny pokrewnej;
2. stopień doktora habilitowanego, lub równoważne osiągnięcia świadczące o samodzielności naukowej;
3. doświadczenie międzynarodowe.
Ponadto wymagane są osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:
1. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
2. znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej;
3. znaczący dorobek organizacyjny.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 115, 117 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego oraz (jeśli kandydat taki posiada) odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, wg wzoru, patrz https://www.mimuw.edu.pl/konkursy
4. kopie wybranych, najważniejszych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis zamierzeń badawczych i organizacyjnych na najbliższe 2-3 lata (maksimum 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_02_2022_IINF/?from=field:PROFESOR

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Załączniki