Starszy asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (WGSR_K4_2021) w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony do 24 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm).

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl