Starszy asystent

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza KONKURS na stanowisko

Starszego Asystenta

w Katedrze Informatologii

(pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478.) oraz w Statucie UW.

Od kandydata oczekuje się:

1.      Dyplomu doktora nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej
i mediach lub doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii;

2.      Udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach)
w zakresie: nauki o informacji, działalności informacyjnej, użytkowników informacji, humanistyki cyfrowej;

3.      Doświadczenia dydaktycznego w zakresie nauki o informacji i działalności informacyjnej;

4.      Doświadczenia w zakresie organizacji konferencji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym;

5.      Doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, zaopatrzone
w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2.    Odpis dyplomu doktora,

3.    Życiorys naukowy,

4.    Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz
z wykazem publikacji,

5.    Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),

6.      Oświadczenie kandydata potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana

 

Klauzula informacyjna oraz druki do pobrania dostępne na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

 

Okres zatrudnienia: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Liczba etatów: 1                                    

Wymiar etatu: 1

 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres mailowy: wdib@uw.edu.pl (w formie plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego aplikacja dotyczy), osobiście w Dziekanacie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa  (pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 12.00 lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału do dnia 09 lipca 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wydziałową Komisję Konkursową do 31 lipca 2021 roku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wdib@uw.edu.pl