Stypendysta/tka – Doktorant/ka (DC8)

hr@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Tytuł projektu:

Ewaluacja i predykcja uważności i czujności operatora maszyny na podstawie dynamiki ruchu gałek ocznych (Evaluation and prediction of machine operator attentiveness & alertness based on eye movement dynamics DC8)

Opis projektu:

Celem projektu jest zobrazowanie utraty uwagi przez operatorów pojazdów ciężarowych poprzez monitorowanie dynamiki przetwarzania rozproszonych i ogniskowych informacji wizualnych oraz entropii spojrzenia podczas prowadzenia pojazdów. W oparciu o charakterystykę ścieżek skanowania spojrzenia, DC8 opracuje model rozróżniający etapy rozproszone o wysokiej entropii (utrata uwagi) i etapy ogniskowe o niskiej entropii procesu uwagi. Model ten będzie porównywał pomiary oparte na spojrzeniu z innymi pomiarami psychofizjologicznymi związanymi z uwagą i czujnością, np. zmiennością rytmu serca. Uzupełnione o eksperymenty w laboratorium, badania symulacyjne zostaną wykorzystane do ilościowego i jakościowego zbadania uwagi u operatorów symulatorów maszyn ciężkich. DC8 zbada związek pomiędzy przetwarzaniem informacji wizualnej w trybie rozproszonym-ogniskowym, entropią spojrzenia, a potencjalnymi konsekwencjami zachowania operatorów zagrożeń wynikającymi z ich utraty uwagi.

Ten projekt doktorancki jest częścią znacznie większego, multidyscyplinarnego i międzynarodowego projektu „Eyes4ICU” składającego się z 12 części i finansowanego przez Marie-Sklodowska-Curie Doctoral Network w ramach programu Horizon Europe Komisji Europejskiej. 

Szerszy opis i więcej informacji można znaleźć tutaj.

Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Miejsce pracy: Warszawa

Ośrodek Badań Okulograficznych, Instytut Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Kontrakt na okres 36 miesięcy

Opis stanowiska:

 • Ścisła współpraca z innymi członkami grupy badawczej, w szczególności z Kierownikiem Projektu (superwizorem)
 • Przygotowywanie przeglądów literatury i teorii, stworzenie podstaw dla projektu
 • Przygotowywanie planu metodologicznego badania oraz wykonywanie zaplanowanego badania (rekrutacja osób badanych, zbieranie i wstępne przetwarzanie danych)
 • Przygotowanie analitycznego planu planowanych badań i przeprowadzenie analizy danych
 • Rozpowszechnianie wyników badań: przygotowywanie manuskryptów na potrzeby wysoko punktowanych czasopism i konferencji, przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji podczas konferencji międzynarodowych
 • Zarządzanie laboratorium, tj. zarządzanie sprzętem laboratoryjnym itp.
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich aktywnościach Eyes4ICU Doctoral Network Training
 • Aktywne uczestnictwo w aktywnościach szkoleniowych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • Aktywne uczestnictwo w aktywnościach akademickich Ośrodka Badań Okulograficznych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (SWPS Eye Tracking Research Center)

Wymagania:

 • Dyplom magistra w jednej z następujących dziedzin/dyscyplin: psychologia, pedagogika, nauki kognitywne/ neurobiologiczne lub nauki inżynieryjne i techniczne
 • Wiedza i zainteresowania badawcze w jednym z następujących obszarów: psychologia edukacji, psychologia kognitywna, śledzenie ruchu gałek ocznych, czynniki ludzkie, ergonomia, interakcje człowiek-komputer, interfejsy człowiek-komputer, modelowanie kognitywne, sztuczna inteligencja, uczenie się maszyn, nauka o danych, inżynieria oprogramowania
 • Umiejętność myślenia krytycznego i analitycznego, kreatywność, zamiłowanie do rozwiązywania problemów
 • Odpowiedzialność, terminowość i umiejętność organizowania priorytetów w pracy własnej
 • W momencie rozpoczęcia zatrudnienia – tj. 01.02.2023 – kandydat/ka nie mogą mieć stopnia doktora
 • Kandydat/ka mogą być dowolnej narodowości, z tym zastrzeżeniem, że w okresie od 01.02.2020 do 01.02.2023 (czyli w ciągu 36 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia) nie mogli spędzić w Polsce więcej niż 12 miesięcy
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom C1 i wyżej) – warunek konieczny

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę na okres 36 miesięcy
 • Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów z interdyscyplinarnego zespołu Ośrodka Badań Okulograficznych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (SWPS Eye Tracking Research Center)
 • Delegacje do partnerów uczestniczących w projekcie
 • Miesięczne wynagrodzenie (podane niżej kwoty są kwotami brutto, bez składek na ubezpieczenie społeczne)
  Koszty życia: 1944 EUR 
  Dodatek z tytułu mobilności: 442 EUR 
  Dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 492 EUR

Wymagane dokumenty:

 • CV – wymagane w języku angielskim
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu, a także opis zainteresowań badawczych kandydata/tki – maks. 2 strony w języku angielskim
 • Skan dyplomu magistra Psychologii

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe (np. publikacje w renomowanych czasopismach) – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (pozyskiwanie środków na badania, udział w projektach/grantach, warsztaty, treningi, doświadczenie w pracy badawczej, doświadczenie akademickie) – 40% oceny końcowej
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań (stypendia, nagrody, wystąpienia konferencyjne) – 20% oceny końcowej

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 22 października 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 listopada 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2023 r. na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie 

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr Krzysztof Krejtz – Członek Komisji
 • dr hab. Roman Bednarik, Uniwersytet Wschodniej Finlandii – Członek Komisji
 • dr Richard Andersson, Tobii – Członek Komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik Działu Personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami oraz do zaproszenia wybranych osób na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: ikrejtz@swps.edu.pl.