Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i kompozytowych. Badania będą skierowane na otrzymywanie ceramiki tlenkowej o właściwościach dielektrycznych, półprzewodnikowych i ferroelektrycznych oraz kompozytów ceramicznych wzmacnianych m.in. fazą metaliczną. Ponadto, badania będą skierowane na proces druku 3D materiałów ceramicznych na bazie fotoutwardzalnych dyspersji ceramicznych. Osoba aplikująca powinna mieć bardzo dobre przygotowanie w zakresie metod badawczych, takich jak: analiza właściwości reologicznych dyspersji, analiza potencjału zeta zawiesin, analiza termograwimetryczna sprzężona ze spektrometrią mas, badania gęstości, wytrzymałości mechanicznej, twardości i odporności na kruche pękanie materiałów. Pożądana jest umiejętność formowania materiałów ceramicznych i kompozytowych takimi technikami jak: prasowanie, odlewanie z gęstwy, odlewanie folii, odlewanie żelowe, druk 3D. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością pozyskiwania grantów badawczych. Ponadto, powinien mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Technologii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00‑664 Warszawa, pok. 127, tel.: (+48 22) 234-7553, e-mail: kraw@ch.pw.edu.pl.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Chemiczny50

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@ch.pw.edu.pl