Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Ze względu na profil zajęć dydaktycznych, kandydat musi odznaczać się bardzo dobrą znajomością języków polskiego i angielskiego, gdyż większość przedmiotów będzie prowadzona w języku polskim, a część w angielskim. Przedmioty przewidziane do prowadzenia obejmują obliczeniową mechanikę płynów i nanotechnologię stąd kandydat musi posiadać wiedzę teoretyczną umożliwiającą mu prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących tej tematyki. Wymagane jest także doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku polskim. Oprócz działalności dydaktycznej przewiduje się bardzo specjalistyczną pracę badawczą. W związku z tym Kandydat powinien posiadać znajomość tematyki wytwarzania i charakteryzacji mikro i nano cząstek, w tym hybrydowych. Znajomość tematyki powinna być poparta artykułami naukowymi w czasopismach z listy JCR oraz referatami wygłoszonymi na międzynarodowych konferencjach. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi urządzeń do analizy rozmiaru obiektów w skali nano oraz interpretacji wyników uzyskiwanych przy pomocy tych urządzeń.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1, p. 173, tel. (22) 234 63 69

Bliższych informacji udziela: Emilia Matuszewska

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13.12.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej7

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ichip@pw.edu.pl