wykładowca

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Miejsce pracy: Warszawa

STANOWISKO: dydaktyczne – Zakład Mechaniki Stosowanej, Katedra Techniki Pożarniczej  

WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny wymiar czasu pracy – podstawowe miejsce pracy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  30 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://bip.sgsp.edu.pl

 

I.         Zadania:  

Wykonywanie prac na rzecz Zakładu Mechaniki Stosowanej (Katedra Techniki Pożarniczej)
w tym w szczególności:

 • wsparcie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych, przy pensum wykładowcy (stanowisko dydaktyczne) równym 360 h z przedmiotów: Mechanika i Wytrzymałość Materiałów, Rysunek Techniczny, Grafika Inżynierska;
 • prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich (w przypadku posiadania stopnia doktora);
 • współorganizacja konferencji, seminariów, współpraca ze stowarzyszeniami, realizacja prac zleconych;
 • pełnienie innych obowiązków na rzecz uczelni (praca w komisjach senackich i wydziałowych, zespołach roboczych).

II.         Warunki jakie powinien spełniać kandydat:  

 • wykształcenie wyższe, w obszarze: mechaniki, budowy maszyn, budownictwa, fizyki lub pokrewnych;
 • mile widziane doświadczenie badawcze i dydaktyczne;
 • dyspozycyjność, zainteresowanie kwestiami warunków bezpieczeństwa konstrukcji, w tym bezpieczeństwa pożarowego;
 • chęć rozwoju osobistego.

III.         Umiejętności:  

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • mile widziana znajomość obsługi wyspecjalizowanych środowisk komputerowych (np. MatLab, AutoCad, Ansys, Statistica).

IV.        Wymagane dokumenty:  

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy oraz wykaz publikacji, jeżeli dotyczy) oraz dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w SGSP jako podstawowym miejscu pracy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą
  się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msikorska@sgsp.edu.pl