wykładowca 3/4 etatu

Wydział Cybernetyki WAT
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Nr 1

 

Instytucja:                   Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

Miasto:                        Warszawa

Stanowisko::               wykładowca (¾ etatu)

Dyscyplina naukowa: Technologie informacyjne – N516

Data ogłoszenia:             13.07.2021

Termin składania ofert:  31.08.2021

Link do strony:            www.wat.edu.pl

Słowa kluczowe:         dydaktyka, wykładowca, systemy komputerowe

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Wymagania od kandydatów:

–         wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki;

–         wiedza i umiejętności w zakresie:

o    architektury i organizacji komputerów,

o    technologii sieciowych (szczególnie CISCO, UNIX/Linux i Microsoft),

o    techniki cyfrowej,

o    technik cyfrowego przetwarzania sygnałów multimedialnych,

o    technologii projektowania systemów informatycznych,

o    programowania w języku C i asembler,

o    programowania w środowisku Visual Studio i Java (JEE).

–         dodatkowo będą brane pod uwagę:

o     znajomość języka angielskiego

o     dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia,

o     udokumentowana wiedza z zakresu technologii Microsoft, UNIX/Linux lub Cisco,

o     doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej.

o     udokumentowany 8 letni staż na stanowisku dydaktycznym uczelni

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

–  kwestionariusz osobowy;

–  życiorys naukowy; informacje o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz planach badań naukowych;

–  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu,

–  zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

–  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

–  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

–  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;

–  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–  oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 31.08.2021 r.

–  osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki;

–  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

–  pocztą elektroniczną: sekretariat.wcy@wat.edu.pl;

–  faksem: 261 837 539.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 703

–  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

–  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej                procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

–  Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

–  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

–  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS Nr 1

 

Institution:                   Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

Town:                          Warsaw, Poland

Position:                     lecturer (3/4 time)

Academicc discipline : computer science

Posted:                         2021.07.13

Expires:                       2021.08.31

Website:                      www.wat.edu.pl

Key words:                  teaching, lecturer, computer systems

 

Description (field. requirements, comments):Admission requirements:

–      higher technical education in computer science;

–      knowledge and skills in areas:

o   computer architecture and organizations

o   network technologies (in particular Cisco, UNIX,Linux,  and Microsoft),

o   digital technology

o   techniques of multimedia digital signal processing

o   technology of designing information systems,

o   programming in C language and assembler language,

–      programming in Microsoft Visual Studio and Java (JEE),the following will be taken into consideration:

o   English language proficiency

o   documented publishing achievements, prizes, and distinctions

o   documented IT skills in Microsoft , UNIX/Linux and Cisco  technologies

o   teaching experience in higher education.

 

Application should include:

–  an application letter to Rector of the Military University of Technology;

–  a candidate’s questionnaire;

–  a curriculum vitae; information on scientific interests and achievements, research, organisational and teaching achievements, and research plans;

–  copies of diplomas and other documents confirming candidate’s qualifications;

–  a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May 2018;

–  a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;

–  a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–  a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term contract;

–  a declaration on the full use of civil rights;

–  a declaration stating that the Military University of Technology will be the core workplace.

 

Documents should be submitted till 31.08.2021 r :

–  in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics;

–  by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

–  by e-mail: sekretariat.wcy@wat.edu.pl;

–  by fax: 261 837 539.

 

Additional information can be obtained by telephone: 261 838 703

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.

The university does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate’s offer are destroyed one month after the end of the competition.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wcy@wat.edu.pl