Adiunkt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Instytucie Nauk Prawnych

 

Słowa kluczowe: prawo, nauki prawne, adiunkt, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych, w szczególności prawa publicznego gospodarczego, dla studentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

2.       Realizowanie badań naukowych w zakresie prawa publicznego gospodarczego;

3.       Udział w pracach organizacyjnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:

a.       popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;

b.       aktywne reprezentowanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na konferencjach naukowych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych;

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne;

4.       władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń
lub warsztatów);

2.       posiadające znaczący udokumentowany dorobek naukowy, w szczególności publikacje w czasopismach punktowanych z listy MEiN albo autorstwo monografii w zakresie lub prawa publicznego gospodarczego;

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       posiadający doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa, zwłaszcza na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika albo radcy PGRP;

5.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych w dyscyplinie prawo;

6.       posługujące się innymi językami obcymi w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej w tym języku;

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.       curriculum vitae

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 września 2022 (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt /prawo publiczne gospodarcze – Instytut Nauk Prawnych”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia albo zaproponowania zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż 1 etat.

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl