Nauczyciel akademicki

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
  • Miejsce: Warszawa, Kraków, Nowy Sącz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela akademickiego na kierunku „Informatyka”.

Wymagania:

1. Tytuł zawodowy/stopień naukowy magistra, doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych,

2. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego (prowadzenie zajęć w języku angielskim będzie dodatkowym atutem),

3. Znajomość (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) większości zagadnień z co najmniej dwóch spośród wymienionych poniżej grup:

Architektura systemów komputerowych, elektronika i elektrotechnika,

Systemy wbudowane, internet rzeczy, inżynieria zwrotna,

Podstawy programowania i algorytmiki (C/C++, Python),

Programowanie obiektowe (C++, Java, C#),

Programowanie aplikacji internetowych (PHP, wybrany framework PHP, Javascript, wybrany framework Javascript, ASP.NET) i mobilnych (na platformie .NET)

Systemy operacyjne, inżynieria systemowa, sieci komputerowe,

Projektowanie baz danych,

Programowanie gier (Unreal, Unity)

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz seminarium dyplomowych dla studentów oraz czynności organizacyjne związane z prowadzeniem zajęć i seminariów.

Miejsce pracy: Warszawa, Kraków, Nowy Sącz.

Forma zatrudnienia: etat lub umowa cywilnoprawna (do wyboru)

Kryteria oceny obejmować będą:
– dorobek naukowy;
– osiągnięcia dydaktyczne;
– doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:
– aktualne CV;
– wykaz publikacji;
– kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu doktora lub doktora habilitowanego;
– inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Zaszyfrowaną dokumentację można przesłać na adres e-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl lub wysłać na adres:
(33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27) z zaznaczeniem: „Konkurs–Informatyka” w terminie do 28.02.2023r.)
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Dokumentacja dorobku danego kandydata nie będzie zwracana tylko po upływie czasu trwania konkursu niszczona.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następujące klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.
………………………………….………
(data i podpis)

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy dołączyć następującą klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409.
Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.
………………………………….………
(data i podpis)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest:
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (18) 44 99 111 lub listownie na adres siedziby.

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą adres e-mail: inspektor@wsb-nlu.edu.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3) Jeżeli rekrutacja dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy Administrator, jako pracodawca ma obowiązek wymagać od Pana/Pani, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda danych osobowych, wskazanych w pkt d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę – na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 §1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w związku z przetwarzaniem innych danych niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, tj. danych przesłanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych, na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie innych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzanie przez okres 24 miesięcy. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
9) W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
10) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach i na warunkach określonych przepisami;
11) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych;
12) Podanie danych osobowych, których możemy żądań od Pani/Pana na podstawie wymogów ustawowych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
13) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.