Post-doc

Uniwersytet SWPS w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Młodzi w Centrum Lab
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa i tytuł projekt: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria 'rozedrganych' tranzycji

Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN (Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria 'rozedrganych' tranzycji) chcemy się dowiedzieć jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na wchodzenie w dorosłość we współczesnej Polsce, wskazując na rozedrganie procesów tranzycyjnych naznaczonych naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i zastojami. Osiąganie życiowej niezależności zwykle wymaga wspólnego działania dwóch pokoleń rodziców i (dorastających) dzieci, w związku z czym ULTRAGEN ma na celu ukazanie relacji i solidarności międzypokoleniowych, łącząc dane pozyskane w jakościowych i ilościowych komponentach projektu. 

Post-doc

Uniwersytet SWPS w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Młodzi w Centrum Lab

Miejsce pracy: Warszawa

Typ konkursu NCN: OPUS – HS6

Zadania: 

 • Badacz/ka na stanowisku Postdoc będzie wykonywał zadania samodzielnie oraz pod nadzorem Kierownika Projektu
 • Osoba na stanowisku Postdoc będzie liderem komponentu projektu dotyczącego analizy danych z mediów społecznościowych, będzie odpowiedzialna za projektowanie badania, zarządzanie procesem pozyskania i analizy danych z Twittera, w tym analizę postaw wobec kryzysów społecznych w świetle danych z mediów społecznościowych
 • Wraz z zespołem, postdoc będzie przygotowywać narzędzie do badania sondażowego online, wykonując zadania związane z opisem procesu doboru próby oraz biorąc udział w analizie i wizualizacji danych sondażowych (WP 4)
 • Osoba na stanowisku Postdoc będzie aktywnie partycypował/a w upowszechnianiu wyników poprzez publikacje naukowe, udział w konferencjach i podobnych wydarzeniach
 • Oczekuje się, że postdoc będzie odgrywał aktywną rolę w kształtowaniu środowiska badawczego ośrodka Młodzi w Centrum Lab, w tym prowadząc mentoring doktorantów/ek oraz wspierając procesy usieciowienia Centrum z szerszym środowiskiem naukowym. 
   

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora w socjologii lub dyscyplinie pokrewnej uzyskany nie dawniej niż 7 lat wstecz przed datą zamknięcia konkursu (z uwzględnieniem wydłużenia tego okresu o udokumentowane przerwy, np. urlopy rodzicielskie)
 • Udokumentowane kompetencje w zakresie prowadzenia badań ilościowych; preferowani kandydaci z doświadczeniem analizowania danych z mediów społecznościowych prowadzenia badań sondażowych i/lub ilościowych analiz dyskursu  
 • Doświadczenie badawcze zgromadzone poprzez realizację minimum dwóch projektów badawczych realizowanych metodami ilościowymi lub mieszanymi (mixed-methods)
 • Publikacje naukowe i prezentacje konferencyjne
 • Wysokie umiejętności analityczne, umiejętność współpracy i pracy zespołowej
 • Kompetencje językowe: minimum poziom B2 w j. angielskim i polskim w mowie i piśmie.
 • Mile widziane zainteresowanie i wiedza obszarami istotnymi dla projektu (tj. studiów nad młodymi, studiów nad rodziną, tzw. disaster studies i pokrewnych)

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc (w konkursie OPUS 19), szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • Kandydat nie może pobierać wynagrodzenia (z kosztów bezpośrednich) w żadnym innym projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w okresie zatrudnienia na stanowisku post-doc w projekcie ULTRAGEN.
 • Kandydat nie był zatrudniony na umowę o pracę na Uniwersytecie SWPS w okresie dwóch latach przed rozpoczęciem projektu
 • Kandydat uzyskał stopień naukowy doktora w innej jednostce niż Uniwersytet SWPS
 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy. 

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w ramach pełnego etatu na 36 miesięcy, proponowany początek zatrudnienia: pierwsze półrocze 2021
 • Wynagrodzenie ok. 8300 PLN (brutto) miesięcznie,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:  

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania ofert zawierających następujące dokumenty: 

 • List motywacyjny adresowany do Kierownika Projektu, dr Pauli Pustułki
 • CV naukowe, z wyszczególnieniem kwalifikacji, historii zatrudnienia, umiejętności, osiągnięć, publikacji, doświadczenia badawczego, konferencyjnego etc. 

Forma składania ofert:  Zgłoszenia do konkursu należy przesłać za pomocą formularza rekrutacyjnego w postaci plików w formacie pdf do 08.03.2021. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr Paula Pustułka (ppustulka@swps.edu.pl) 

Link do formularza

Termin składania ofert: 08.03.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.03.3021

Procedura konkursowa: Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń na posiedzeniu zdalnym oraz tworzy wstępną listę rankingową. W trybie zdalnym przeprowadzone będą rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. Stanowisko zostanie zaoferowane kandydatowi/tce, który/a najlepiej spełni kryteria wskazane powyżej. 

Kryteria formalne:

osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 30%
wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Skład komisji konkursowej:

dr Paula Pustułka – Przewodnicząca Komisji
prof. Mikołaj Cześnik – Członek komisji
dr Justyna Sarnowska- Członek komisji
dr Agnieszka Kwiatkowska – Członek komisji
Anna Zając– Sekretarz Komisji