Profesor Uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie ogłasza KONKURS

na stanowisko Profesora uczelni w Centrum Badań Polityki Europejskiej

Instytucja: Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (1 etat)

PODSTAWOWE ZADANIA:

realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (dalej: „CBPE”);
podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego CBPE, w tym popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach;
monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
proponowanie rozwiązań problemów zagadnień procesu legislacyjnego związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

1.  posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk  prawnych;

2. posiadanie uznanego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w zakresie problematyki propedeutyki prawa, prawa ustrojowego, integracji europejskiej, bezpieczeństwa;
3.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.  niekaralność za przestępstwo umyślne;

5.  władanie biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych, w tym publikacje naukowe w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, bezpieczeństwa prawnego lub prawa Unii Europejskiej;
2. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wygłoszonych referatów podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, bezpieczeństwa prawnego lub prawa Unii Europejskiej;
3. posiadające co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych i wykonywaniu projektów naukowych z zakresu nauk prawnych;
4. posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk prawnych;
posługujące się językiem angielskim, niemieckim lub francuskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk prawnych.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.       curriculum vitae

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

                Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 1 października 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – Centrum Badań Polityki Europejskiej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.