Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WNE/KK/1/2021

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki badawcze:
Wyróżniająca się aktywność naukowa. Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach o znaczącym międzynarodowym zasięgu. Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych.

Obowiązki dydaktyczne:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów powiązanych z mikroekonomią lub innych w ramach pensum profesora w wysokości 180 godzin rocznie. Zajęcia powinny być oferowane w języku polskim i/lub angielskim.

Obowiązki organizacyjne:
Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału, kształcenie i angażowanie w badania młodszej kadry uniwersytetu, aktywność w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (redakcja czasopism, recenzje, konferencje, itp.).

Wymagania wobec kandydata aplikującego na stanowisko:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

Wymagania formalne (konieczne):
▪ co najmniej stopień doktora habilitowanego (lub ekwiwalent) w dziedzinie nauk społecznych lub dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wymagania merytoryczne (konieczne):
▪ wyróżniający się dorobek w dyscyplinie ekonomia i finanse w stosunku do etapu kariery kandydata, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach o znaczącym zasięgu międzynarodowym;
▪ ponadprzeciętna aktywność naukowa (w tym zdobywanie grantów badawczych, kierowanie projektami badawczymi, współpraca międzynarodowa);
▪ doświadczenie w kształceniu kadry naukowej;
▪ znacząca działalność organizacyjna;
▪ doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami;
▪ biegła znajomość języka angielskiego (C2)

Za dodatkowe zalety uważa się:
▪ inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji redaktora w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z Wydziałową Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty w formie oraz w terminie określonych w ogłoszeniu:

▪ życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych;
▪ list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4);
▪ podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

Prosimy o przesyłanie wskazanych dokumentów w odrębnych plikach. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie na stanowisko (wykluczenie o charakterze formalnym).

Ważne
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wskazania zwycięzcy, jeśli żaden kandydat nie spełni wymagań formalnych lub kandydaci będą reprezentować niewystarczający poziom naukowy.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Więcej szczegółów w załączniku:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.zukowski@uw.edu.pl